Po online výuce žáci vypracovávali zadané domácí úkoly, rodiče nebo sami starší žáci hotové práce denně zasílali vyfotografované zpět pedagogům ke kontrole. Během výuky se využívaly zejména platformy aplikací skype, messenger, what´s up, a každodenní e-mailová a telefonická komunikace mezi
vyučujícím, žáky, rodiči. Žákům, kteří neměli doma dostatečné vybavení, škola zapůjčila během pandemie vlastní ICT techniku. Hodnocení žáků bylo
veskrze pozitivní, aby žáky dostatečně motivovalo a nestresovalo v už tak obtížné situaci, kdy jsou uzavřeni doma a nejsou v přímém kontaktu s vyučujícími. 

Výuka byla zaměřena na předměty – matematika, jazyk český a anglický, přírodověda, vlastivěda, prvouka. Starším žákům byly zřízeny účty na webu společnosti Scio, kde si pravidelně opakovali a procvičovali probírané učivo, všem žákům byli na doplnění zasílány také zajímavé odkazy a náměty k
prohloubení probírané látky. Pedagogové byly během pandemie pravidelně kontaktováni ředitelkou školy, probíhal monitoring práce, vzdělávání, samozřejmostí bylo vzájemné sdílení zkušeností mezi vyučujícími. 

V dubnu byla také zcela bez problémů zahájena online výuka anglického jazyka s rodilým mluvčím, ve které škola stále pokračuje. Dne 7. dubna proběhla telefonická kontrola průběhu distanční výuky ze strany ČŠI s ředitelkou školy, která ji zhodnotila jako naprosto vynikající a zcela bezchybnou. Do školy nastoupilo zpět 85 % žáků, ostatní žáci jsou i nadále vzděláváni denně online.

Mateřská škola
Její provoz byl pro děti přerušen 16. 3. 2020. Zaměstnanci se v počátečních týdnech zaměřili na komplexní dezinfekci všech prostor, hraček a vybavení. Vyráběli nové výukové materiály, opravovali, natírali povrchy herních prvků, laviček. Třídili pomůcky na umyvatelné a těžko dezinfikovatelné (ty jsou uschovány a děti s nimi nemanipulují). Došlo k vyčištění pískovišť, rozšíření okrasné bylinkové zahrady, natření celé budovy velkého skladu hraček na zahradě MŠ. Rodiče dětí byli kontaktováni ze strany pedagogů a byly jim předávány materiály k procvičení jemné motoriky a grafomotoriky, náměty
na zdokonalování v oblasti logopedie, čtenářské gramotnosti, matematické pregramotnosti, taktéž náměty k výtvarnému tvoření a prac. činností, vše bylo k dispozici také na webu školy. S rodiči byl i udržován e-mailový a telefonický kontakt.

Do MŠ nastoupilo dne 25. 5. zpět 52 % dětí. 

Hana Zvoníčková, ředitelka ZŠ a MŠ Žlutava