Po pietách došlo k ustavující schůzi, kde jsme uvedli jednotu do života. Úvodem Miroslav Maňas přivítal přítomné a krátce přednesl historii místní jednoty. Ta byla ve městě od roku 1921, přičemž legionáři se sdružovali už o rok dříve. Tento spolek sdružoval legionáře z bývalého soudního okresu Valašské Klobouky a stal se významným společensko-kulturním a sociálním subjektem ve městě. Vedle tradičních oslav státních svátků a výročí pořádala jednota i své akce, piety za padlé bratry, přednášky, výstavy apod. V čase hospodářské krize drželi bratři prostřednictvím jednoty při sobě. Vypomáhali si finančně, materiálně a také prostřednictvím úřadů a ústředních orgánů zprostředkovávali pomoc pro potřebné.

Život Jednoty ČsOL Valašské Klobouky byl několikrát přerušen. První přerušení došlo někdy v letech 1926-1927, kdy se projevil nedostatek členů. K obnovení činnosti došlo až v roce 1929, kdy narůstala činnost i členská základna. Při výstavě odboje v listopadu 1929 přijel jednotu podpořit generál Sergej Vojcechovský. Jednota fungovala až do roku 1938. Vlivem německé okupace byla ČsOL zakázána a mohla být obnovena až v roce 1945. Její krátký život byl ukončen v roce 1948, kdy byla ČsOL zrušena a začleněna do Svazu bojovníků za svobodu, který byl silně politicky orientován k vládnoucí straně. Ani po sametové revoluci nebyla místní jednota obnovena. 

Poté převzal slovo Martin Lokaj, předseda Jednoty ČsOL Ostrava I., který hovořil o fungování ČsOL. Ustavující schůze se přihlásila k historickému odkazu Jednoty ČsOL ve Val. Kloboukách a tradicím legionářského hnutí. Přítomní jednohlasně souhlasili s obnovou činnosti místní jednoty. Z 8 členů (Jednoty ČsOL Valašské Meziříčí a Brno I.) bylo přítomno 5, což dle stanov stačí. Předsedou byl zvolen Miroslav Maňas, místopředsedou Ladislav Slámečka st., hospodářem Martin Fojtík a revizorem Matěj Medvěd. Schůze pokračovala debatou o budoucí činnosti a plánovaných akcích. V posledním bodu bylo přijato pět zájemců o členství a schůze byla ukončena. 
 

Miroslav Maňas