Stačí se hlouběji ponořit do sporu mezi Výkonným výborem ČMFS a KFS Zlín týkající se průběhu její IV. valné hromady, která loni v květnu odvolala předsedu KFS Jana Ševčíka a další čtyři členy výkonného výboru.

„V rozporu s článkem 11 odstavcem 2 Volebního řádu valná hromada odvolala celou polovinu výkonného výboru volenou delegáty okresu,“ tvrdí ve svém komuniké VV ČMFS.
Podle výše uvedeného článku lze předsedu a členy výkonného výboru odvolat jen jednotlivě a jmenovitě. Nelze z funkce ale odvolat celý výkonný výbor nebo celou jeho polovinu volenou delegáty okresů či klubů.

„Znamená to, že lze odvolat na jedné valné hromadě jen předsedu, jednoho člena voleného delegáty okresu a jedno člena voleného kluby,“ míní Jan Ševčík.

Opačný názor zastává Vlastimír Hrubčík, který byl zvolen na jeho místo. „Myslíme si, že nelze odvolat polovinu či celý výkonný výbor jako celek bez uvedení konkrétních jmen. Naopak jmenovité odvolání jednotlivých členů výkonného výboru, byť i všech, je připuštěno.“

Druhá výtka VV ČMFS míří právě na dovolbu nového Výkonného výboru KFS. „V rozporu s článkem 11 odstavce 2 Volebního řádu VH KFS byla provedena doplňovací volba, ačkoliv nebyla dodržena zásada, že návrhy kandidátů do funkcí musejí být doručeny VV KFS nejpozději jeden týden před VH,“ stojí v oficiálním prohlášení VV ČMFS.

„Návrhy jsme podali, a to osm dní před valnou hromadou. Má je i náš právník František Kel, který nás zastupuje,“ uvedl Hrubčík. „Po formální a obsahové stránce jsou návrhy špatné, a tudíž neplatné,“ tvrdí zase Ševčík.

Třetí a poslední výhrada VV ČMFS říká: „Bylo zcela ignorováno právo podávat návrhy všemi kluby, které jsou v konání valné hromady účastníky soutěží řízených KFS bez ohledu na to, zda se jejich delegáti valné hromady zúčastní či nikoliv.“

Současný VV KFS Zlín v čele s jeho předsedou se však brání. „To je chyba bývalého vedení, které opakovaně nesvolalo podle stanov ČMFS mimořádnou valnou hromadu, ačkoliv o to třikrát žádal nadpoloviční počet okresních svazů,“ hořce se pousmál Hrubčík. „Neudali důvod a my jsme necítili potřebu ji svolávat. Navíc žádost byla po formální stránce špatná,“ oponuje Ševčík.

Platné stanovy ČMFS sice hovoří o povinnosti svolat mimořádnou Valnou hromadu KFS, pokud ji chce více než půlka okresů, neurčuje už však, do kdy se tak má stát.

Text nových řádů je už sice na světě, musí však být nejdříve schválen Valnou hromadou ČMFS. Řádná je však na programu až v roce 2009. Do té doby se bude tuzemský fotbal řídit stále starými pravidly.