V souvislosti s průběhem a podmínkami přijímání zpracoval Odbor školství magistrátu odpovědi na nejčastější dotazy rodičů.

Platí pro přijetí dítěte do MŠ školské obvody a spádové MŠ jako u základních škol?

Pro mateřské školy neplatí školské obvody, zákonný zástupce může podat žádost o přijetí svého dítěte k předškolnímu vzdělávání na kteroukoliv mateřskou školu dle svého uvážení.

Kolik si mohu podat žádostí o přijetí?

Zákon neomezuje počet žádostí o přijetí jako je tomu například u středních škol. Je na zvážení zákonných zástupců dítěte do kolika mateřských škol žádost o přijetí podají.

Kdo může žádost k předškolnímu vzdělávání podat?

Žádost o přijetí podává zákonný zástupce dítěte.

Jakou formou se žádosti podávají, lze i přes internet?

Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání se podávají v písemné podobě.

Musím vzít své dítě s sebou?

Dle vyhlášených podmínek pro podávání žádostí v jednotlivých mateřských školách.

Jaké si s sebou musím přinést doklady?

Dle vyhlášených podmínek pro podávání žádostí v jednotlivých mateřských školách. Většinou se jedná o občanský průkaz nebo jiný doklad o identifikaci zákonného zástupce a rodný list dítěte.

Kdo a na základě čeho rozhoduje o přijetí dítěte do MŠ?

O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitel MŠ.V případě vyššího počtupřijatých žádostí o předškolní vzdělávání v mateřské škole než je volných míst v dané mateřské škole, postupuje ředitel dle předem stanovených kritérií. Kritéria stanovujeředitel MŠ a zveřejní je způsobem v místě obvyklým. Zákonní zástupci dítěte jsou s kritérii seznámeni při podávání žádosti. Zákon nestanoví kritéria jednotná, proto se mohou v jednotlivých MŠ lišit. K předškolnímu vzdělávání se dle školského zákona přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Další zákonnou podmínkou pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole je potvrzení od lékaře na žádosti, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním.

Jak se dozvím o přijetí či nepřijetí svého dítěte do MŠ?

Při podávání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole zákonný zástupce dítěte obdrží registrační číslo dítěte. Seznam přijatých dětí pod registračními čísly bude zveřejněn do 30 dnů způsobem v místě obvyklým (vyvěšením na přístupném místě v MŠ, na webových stránkách školy). Zákonným zástupcům nepřijatých dětí bude doručeno rozhodnutí o nepřijetí.

Jak mám postupovat v případě, že mé dítě nebude přijato do MŠ?

Odvolacím orgánem je v případě rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání krajský úřad. Prostřednictvím ředitele MŠ může zákonný zástupce podat odvolání.Zřizovatel, statutární město Zlín, potažmo Odbor školství MMZ nemá žádnou zákonnou pravomoc rozhodovat o přijetí či nepřijetí dětí k předškolnímu vzdělávání, to je plně v kompetenci ředitele mateřské školy.

Kolik zřizuje město Zlín MŠ a budou se v letošním roce otevírat nové MŠ nebo třídy MŠ?

Statutární město Zlín zřizuje celkem 22 MŠ. V letošním roce se kapacita zvýší celkem o 84 míst (třída MŠ Slínová na ZŠ M. Alše byla otevřena v únoru 2013, dvě třídy v MŠ Slínová budou otevřeny v září 2013).V současné době navštěvuje MŠ cca 2 285 dětí.

Jaké programy pro děti nabízejí MŠ, jsou některé MŠ specifické svojí nabídkou?

Přehled o činnosti a zaměření jednotlivých mateřských škol naleznete na webových stránkách města www.zlin.eu 

Jaká je provozní doba v mateřských školách?

O délce provozní doby rozhoduje ředitel MŠ. Přehled provozní doby v jednotlivých MŠ je zveřejněn na stránkách města www.zlin.eu.

V případě dalších dotazů je možné kontaktovat pracovníky Odboru školství MMZ:

Mgr. Iveta Žárská 577 630 300, ivetazarska@zlin.eu

Mgr. Milan Smola 577 630 339, milansmola@zlin.eu V případě dotazů, směřujících na konkrétní MŠ, se mohou rodiče obracet přímo na ředitelku MŠ.

Zaslal: Mgr. Zdeněk Dvořák, tiskový mluvčí Magistrát města Zlína