Studie mimo jiné řeší vybudování menších vodních ploch, rybníků, tůní, lesních přehrážek, zatravňovacích pásů a dalších krajinotvorných prvků či revitalizaci vodních toků. Tato opatření významně přispějí k zadržování vody v povodí Vláry, na jejímž toku má velké vodní dílo vzniknout.

„S problémem sucha ve Zlínském kraji bojujeme již několik let a ani prognóza do budoucna není příznivá. Protože se sucho vyskytuje stále častěji, představuje vodní dílo Vlachovice jediné známé a efektivní opatření, které je schopné skutečně zabezpečit potřebné množství vody. Proto je pro nás výbornou zprávou, že vláda rozhodla o pokračování jeho přípravy a zařadila jej mezi priority,“ uvedl náměstek hejtmana Zlínského kraje Josef Zicha.

Ve Zlínském kraji jsou stejně jako v celé republice vodní zdroje prakticky závislé na množství a rozdělení srážek v průběhu roku. Již před třemi lety byly zaznamenány problémy se zásobováním obyvatelstva v obcích s nedostatečně spolehlivými vodními zdroji a výrazně také vzrostly dopady sucha na zemědělskou produkci, lesní hospodářství i ostatní sektory. Vodní dílo Vlachovice by se mělo stát významným vodním zdrojem nejen pro své okolí, ale i pro další oblasti Zlínska, Vsetínska a Uherskohradišťska.

Sloužit má nejen jako důležitá zásobárna vody, ale velký význam bude mít i pro zemědělství, zajišťování dostatečného průtoku vody v korytě Vláry pod nádrží a samozřejmě také pro ochranu před povodněmi. Využíváno bude také ke sportovnímu rybolovu a rekreaci, pokud to bude slučitelné s vodárenským využitím nádrže.

„Klimatické podmínky ukazují, že se u nás budou častěji střídat období sucha a přívalových srážek, které mohou vést k povodním. Na období srážek se musíme dívat jako na zdroj vody, musíme ji umět v krajině zadržet a využít. V ČR zatím využíváme srážkové vody poměrně málo,“ řekla radní Zlínského kraje pro životní prostředí a zemědělství Margita Balaštíková. 

Časový plán

Aktuálně je zpracovávána předprojektová příprava s podrobnou technickou studií. Dokončena by měla být do dubna příštího roku. Prováděn je také inženýrsko-geologický průzkum a další důležité průzkumné práce.

V příštím roce bude zahájeno zpracování podkladů pro získání kladného rozhodnutí v procesu EIA (posouzení vlivu stavby na životní prostředí). Do konce března 2019 má také vláda stanovit pravidla pro majetkoprávní vypořádání. Pro realizaci vodního díla je předběžně určeno k výkupu cca 2000 pozemků od 500 vlastníků.

 „Pokud příprava akce poběží podle současných předpokladů a bez významnějších komplikací, očekáváme vydání stavebního povolení do konce roku 2023, zahájení výstavby díla v polovině roku 2025 a jeho uvedení do provozu asi v roce 2028,“ sdělil generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

V číslech:
Celkové náklady: jsou odhadovány na 5,450 miliardy korun.
Navrhovaná sypaná hráz: výška 40 m, délka 570 m,
Plocha zátopy: 212,9 hektaru
Celkový objem: 29,1 milionu m3
(pro srovnání objemy jiných nádrží: Karolinka – 7,39 milionu m3, Slušovice – 9,9 milionu m3)