Rozhovor s ředitelkou Obchodní a hospodářské komory ve Zlíně Ritou Lečbychovou

„Jsou prioritně informovány o všech připravovaných aktivitách, nasloucháme jejich potřebám a následně dle jejich požadavků zařazujeme akce, které je zajímají a považují je za potřebné a důležité. Jsou také cenově zvýhodněny v účastnických poplatcích či v poplatcích za kompletní zpracování projektové žádosti pro evropské dotace,“ vysvětlila hlavní benefity ředitelka Obchodní a hospodářské komory ve Zlíně Rita Lečbychová.

* Poskytujete poradenství a konzultace. Komu jsou určeny a s čím se mohou na vás lidé obrátit?

Více než deset let ověřujeme certifikáty o původu zboží. Jedná se o dokumenty, které jsou důležité pro regionální exportéry. Zároveň poskytujeme i rozsáhlé poradenství spojené s touto agendou. Působíme jako informační místo Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s. a poskytujeme detailní poradenství o produktech této banky. Pro firmy připravujeme celou řadu vzdělávacích akcí, workshopů, seminářů či konferencí. Poskytujeme firmám také všeobecný informační servis.

* Kterými dalšími činnostmi se zabýváte?

Se vstupem do Evropské unie a možností čerpání evropských finančních prostředků českými firmami poskytujeme kompletní poradenství a speciální konzultace v oblasti dotačních evropských titulů. Naklíč pro firmy také zpracováváme kompletní žádosti o evropské dotace. Jsme nejaktivnější hospodářskou komorou v České republice v oblasti podpory podnikání žen a máme radost z každé ženy, která s naší pomocí začala podnikat. Důležité jsou také naše aktivity v oblasti zahraničních vztahů, ať jsou to teritoriálně zaměřené business dny či networking s řadou významných zahraničních institucí.

* Na co se nejčastěji lidé ptají a s jakými problémy přicházejí?


Nejvíce otázek je spojeno především s legislativními změnami v řadě oblastí důležitých pro podnikatelské subjekty. Firmy zajímají také nové trhy a vyhledávání nových partnerů v zahraničí. Velmi aktivní jsme v podpoře začínajících podnikatelů i v rámci cílové skupiny ženských podnikatelek. Regionální firmy si také uvědomují, jakou šanci představuje možnost čerpání evropských finančních prostředků v období 2007 až 2013 a chtějí konzultovat svoje vize, strategie či záměry z pohledu možnosti jejich financování z evropských fondů.

* Věnujete se přípravě a řešení rozvojových programů Zlínského kraje. Který je v současné době pro hospodářskou komoru nejdůležitější?

Za velmi důležitý dokument, který nově nastavuje inovační, výzkumnou a vývojovou dimenzi ve Zlínském kraji ve střednědobém horizontu, považuji Regionální inovační strategii Zlínského kraje. Tento dokument, který zohledňuje potřeby firem, se nyní dokončuje. Byl diskutován s celou řadou cílových skupin a po dokončení bude široké veřejnosti představen v lednu na závěrečné konferenci projektu.

* Využívají podnikatelé ve Zlínském kraji dostatečně všechny možnosti, které jim nabízejí evropské programy?

Vycházíme-li ze statistiky, určitě na tom nejsme, myslím tím firmy ze Zlínského kraje, nejhůře, ale určitě na tom můžeme být podstatně lépe. V období 2004 až 2006 byly finanční zdroje z EU omezené. Řada regionálních firem byla úspěšná v oblasti čerpání prostředků EU především z programu Průmysl a podnikání a Rozvoj lidských zdrojů. Naučily se know-how jak vytvořit úspěšné projekty a získat na ně evropské peníze. Tento moment je velmi důležitý vzhledem k objemu finančních prostředků, které jsou k dispozici v rámci finanční perspektivy 2007 až 2013. Musíme udělat vše pro to, aby se regionální firmy mohly rozvíjet s pomocí evropských zdrojů.

* Který projekt z tohoto úhlu pohledu považujete za přínosný?

Velmi důležité bylo zapojení naší komory do právě skončeného projektu Zlínského kraje zaměřeného na zvýšení absorpční kapacity v podnikatelském sektoru. Uspořádali jsme v průběhu roku 2007 sedmnáct seminářů a workshopů pro firmy s cílem poskytnout jim maximum informací tak, aby byly jejich projekty úspěšné a dosáhly na evropské dotace.

* Hospodářská komora se tedy snaží podnikatelskou veřejnost vzdělávat. S jakým zájmem se tyto akce setkávají, mají zde podnikatelé vůbec chuť věnovat svůj čas studiu?


Vzdělávací akce pro podnikatele připravujeme především s ohledem na legislativní změny, které se firem týkají, a také na základě podnětů přímo z firem. Zařazujeme také zajímavé akce, které mohou být impulzem pro firmy ať už z pohledu nových trhů, podpory lidských zdrojů či nabídky zapojení do mezinárodních projektů. Firmy si uvědomují, že musejí být konkurenceschopné a to bez kvalitních lidských zdrojů nelze.

* Můžete říci, co zlínské společnosti v současnosti handicapuje?

Firma musí být vždy o krok dopředu než její konkurence. Velkou bariérou pro další růst firem však může být nedostatek pracovních sil, který se již projevuje v řadě výrobních oborů. Stejně jako v jiných částech republiky vidíme i ve zlínském regionu nedostatek určitých profesí.

* S jakou další obtíží se ve Zlíně podnikatelé setkávají?

Velkým problémem pro regionální firmy je stále špatná dopravní dostupnost. Ta zlínský region velmi handicapuje z pohledu jeho atraktivity a rozvoje. Určité zlepšení už nastalo, ale pořád máme co dohánět za evropskými regiony, kde dopravní dostupnost je samozřejmostí. Náklady, které firmám vznikají z důvodu špatné dopravní dostupnosti, se promítají do jejich konkurenceschopnosti.

* Které země se jeví jako perspektivní partneři pro rozvoj podnikatelských aktivit v našem kraji?

Nelze říci, že se jedná o určitou skupinu zemí. Existují určité trendy, které říkají, které země jsou nejzajímavější v určitém časovém horizontu z pohledu výrobních aktivit, služeb, investic. Regionální firmy vědí, že aby byly konkurenceschopné, musejí těmto trendům naslouchat. I přes špatnou dopravní infrastrukturu máme velmi výhodnou geografickou pozici, pokud jde o přístup nejen na další trhy Evropské unie, ale především na trhy střední a východní Evropy.

* Co vás v poslední době v oblasti práce potěšilo?

Ve zlínském regionu působí řada firem, které jsou velmi úspěšné jak v tuzemsku, tak na náročných zahraničních trzích a z toho mám opravdu velkou radost. Také mne těší, že se pomalu zakotvuje jako důležitá hodnota vážit si podnikatelů jako tvůrců bohatství naší společnosti.

PŘEČTĚTE SI DALŠÍ ZPRÁVY ZE ZLÍNSKÉHO KRAJE:

Zpravodajství Sport Kultura Podnikání Černá kronika