Závěrečná zpráva výzkumu zaměřeného na spokojenost a kvalitu výuky cizích jazyků na UTB ve Zlíně

Vzorek tvořili studenti prvního až čtvrtého ročníku prezenční formy studia. Realizátorem výzkumu byla Studentská Unie UTB ve spolupráci s projektovým týmem Marketingové výzkumy FMK za odborného dohledu Ing. Radomily Soukalové, Ph. D. a konzultován Ing. Martinou Juříkovou. Výzkum si dal za cíl vytvořit objektivní zprávu o stavu výuky cizích jazyků na univerzitě.

Fakulta technologická

44% procent studentů fakulty je nespokojeno nebo spíše nespokojeno s úrovní výuky cizích jazyků, což je druhé nejvyšší procento v rámci celé univerzity.

Za největší nedostatky považují studenti málo výukových hodin, nedostatečnou nabídku jazyků, pedagoga a velikost skupiny. 74% studentů považuje nabídku cizích jazyků za nedostatečnou, studenti by preferovali vedle angličtiny zejména němčinu a francouzštinu. 62% studentů by mělo zájem studovat oborové předměty v angličtině, buď jako povinný (12%), nebo volitelný (50%) předmět, 40% procent studentů by mělo zájem o zařazení odborných kurzů vyučovaných v angličtině do výuky, 74% studentů by uvítalo možnost ukončit studium cizího jazyka certifikátem nebo jiným osvědčením. Jen 6% dotázaných studentů má negativní postoj k alternativním způsobům výuky, naopak 49% dotázaných má postoj k metodě pozitivní.

Ve volné otázce vyjádřilo nejvíce dotázaných nespokojnost s nízkým počtem hodin a s metodami a úrovní výuky. Za relevantní je nutné považovat i nespokojenost s velikostí skupiny (příliš velká), nedostatkem konverzace a přístupem pedagoga.

Závěry a doporučení

Vzhledem k vysokým procentuálním hodnotám (negativního charakteru) při typech otázek zaměřených na kvalitu a rozsah výuky lze usuzovat, že na fakultě technologické je znatelná poptávka po zvýšení kvality a rozsahu vyučovaných cizích jazyků. Studenti mají chuť se efektivněji vzdělávat, studovat v angličtině i profilované odborné předměty. Průzkum prokázal, že studenti nejsou k výuce cizích jazyků lhostejní, naopak vnímají potřebu se v tomto oboru kvalitně a progresivně vzdělávat, o čem svědčí i vysoké procento poptávky po odborných kurzech, oborových předmětech v angličtině a certifikaci.

Doporučujeme věnovat zvýšenou pozornost zlepšení právě na této fakultě.

Fakulta aplikované informatiky

Za největší nedostatky považují studenti malou hodinovou dotaci, příliš velké výukové skupiny a nedostatečnou nabídku cizích jazyků. 51% procent dotazovaných studentů se vyjádřilo, že nabídka cizích jazyků je pro ně nedostačující a za nejžádanější určili respondenti němčinu a francouzštinu, 55% procent studentů projevilo zájem studovat oborové předměty v angličtině jako volitelný předmět, 46% respondentů má zájem o zařazení odborných kurzů vyučovaných v angličtině do výuky, 75% studentů by určitě chtělo (32%) nebo je nakloněno (43%) k možnosti ukončit studium cizích jazyků certifikátem nebo jiným osvědčením, 97% studentů vnímá alternativní způsoby výuky pozitivně nebo neutrálně. Při volné otázce vyjádřili studenti největší nespokojenost s hodinovou dotací (příliš nízká), s velikostí skupiny (příliš velká) a s absencí konverzace s rodilým mluvčím.

Závěry a doporučení

Vzhledem k výsledkům šetření lze usoudit, že studentům FAI jsou v podstatě uspokojeny nároky na základní parametry výuky cizích jazyků. Proto doporučujeme současný stav rozvíjet, a v kontextu s výsledky výzkumu navýšit hodinovou dotaci, zmenšit výukové skupiny a zaměřit se na další rozvoj metod a stylu výuky, zabezpečení lektorů a odborných kurzů.

Fakulta managementu a ekonomiky

35% studentů fakulty není spokojeno s výukou cizích jazyků (spokojeno s výukou je 21%). Nejvíce nedostatků pociťují studenti v osobě pedagoga, ve velikosti skupiny a v malém počtu hodin, 71% respondentů se vyjádřilo, že je pro ně nabídka cizích jazyků dostačující, 10% procent studentů by mělo zájem navštěvovat placené kurzy organizované univerzitou a 62% by se rozhodlo na základě ceny kurzu, 13% studentů fakulty by mělo zájem studovat oborové předměty v angličtině jako povinný předmět a 66% jako volitelný, 61% procent respondentů má zájem o zařazení odborných kurzů vyučovaných v angličtině do výuky, 87% procent studentů fakulty projevilo zájem (50% určitě, 37% spíše ano) o zakončení studia cizího jazyka certifikátem.

Jen 4% respondentů má negativní vztah k alternativním metodám výuky cizích jazyků. Naopak 51% je hodnotí jako přínos a 45% má neutrální postoj. Při otázce, co by studenti chtěli změnit na výuce cizích jazyků, nejvíc dominovaly odpovědi za zmenšení výukových skupin, za změnu pedagoga a za změnu metod výuky cizích jazyků.

Závěry a doporučení

Na fakultě managementu a ekonomiky je zřetelná poptávka studentů po odborných znalostech v oblasti výuky cizích jazyků. Studenti mají zájem o rozvoj svých jazykových schopností v oborech, které studují, získat schopnost komunikovat v cizím jazyku plnohodnotně i na odborné téma. I přes tento postoj studentů je ale zřejmé, že nejsou uspokojeny jejich základní požadavky na parametry výuky, a to zejména ve velikosti skupiny, hodinové dotaci a v osobě pedagoga.
Doporučujeme vyhovět poptávce studentů po odborných kurzech vyučovaných v angličtině a zabezpečit lepší podmínky pro studium cizích jazyků ve výše uvedených parametrech.

Fakulta multimediálních komunikací

46% studentů fakulty je nespokojeno s kvalitou výuky cizích jazyků (18% nespokojeno, 28% spíše nespokojeno), což je nejvyšší procento v rámci celé univerzity. Nedostatky vnímají studenti v nabídce cizích jazyků, v příliš velkých skupinách, v nízké hodinové dotaci a v osobě pedagoga.

Pro 77% studentů je nabídka cizích jazyků nevyhovující. Největší zájem mají studenti o výuku španělštiny a francouzštiny. 13% studentů má zájem navštěvovat placené kurzy organizované univerzitou a 63% procent by se rozhodlo na základě ceny kurzu, 14% respondentů má zájem studovat oborové předměty v angličtině jako povinný předmět a 71% jako volitelný, 60% studentů má zájem o zařazení odborných kurzů vyučovaných v angličtině do výuky, 84% studentů má zájem o ukončení studia cizího jazyka certifikátem případně jiným osvědčením (53% určitě ano, 31% spíše ano), 58% procent studentů vnímá alternativní způsoby výuky cizích jazyků jako přínosnou metodu. Mezi nejvíc kritizované oblasti patří pedagog a hodinová dotace.

Závěry a doporučení

Studenti projevili nejvyšší procento nespokojenosti s kvalitou výuky cizích jazyků v rámci univerzity. Nevyhovující je pro ně zejména nabídka jazyků, velikost skupin a nízká hodinová dotace. I přes tento fakt mají studenti velký zájem o vzdělávání se v cizích jazycích, o čemž svědčí i to, že téměř tři čtvrtiny studentů chtějí studovat oborové volitelné předměty v angličtině a téměř dvě třetiny mají zájem o zařazení odborných kurzů vyučovaných v angličtině. 13% studentů (což je nejvyšší procento v rámci celé univerzity) by bylo ochotných si za jazykové kurzy organizované univerzitou i platit.