„Jsem kognitivně-behaviorální psychoterapeut a mým hlavním výzkumným zájmem je studium přínosů používání humoru v několika prostředích. Studuji ho již patnáct let. Navíc jsem spolušéfredaktorem vědeckého časopisu, který je zaměřen právě na výzkum humoru,” otevírá autor studie Alberto Dionigi, člen Mezinárodní společnosti pro studium humoru, který získal doktorát na univerzitě v Maceratě.

„Zajímá mě, jak používání humoru souvisí s psychologickými vlastnostmi lidí a s funkcemi, které mohou různé typy humoru plnit a znamenat. Často pracuji s pacienty, kteří trpí poruchami osobnosti, a uvědomil jsem si, že v tomto odvětví existují určité zvláštnosti. Proto jsem se rozhodl zkoumat, jak temná triáda osobnosti (machiavelismus, narcismus a psychopatie) souvisí se specifickými typy humoru. Tento výzkum, průřezovou studii, jsem realizoval společně s kolegy Mirkem Duradonim a Laurou Vagnoliovou,” dodává autor studie na úvod.

Pozitivní versus temný styl humoru

Pro svůj nový výzkum získali Dionigi a jeho kolegové vzorek 715 dospělých Italů ve věku 19 až 83 let. Účastníci vyplnili dotazník známý jako Krátká temná triáda, který má za úkol měřit temné osobnostní rysy. Vyplnili také vědecký průzkum známý jako Comic Style Markers, který hodnotí osm různých stylů humoru. Mezi osm komických stylů řadíme lehčí čí temnější styly humoru. Zahrnují obecnou zábavu, vtipy, absurdní humor, ostrovtip, ironii, satiru, sarkasmus a cynismus.

| Video: Youtube

„Mezi lehké styly humoru patří zábava, vtipy, absurdní humor, ostrovtip. Jedná se o pozitivní styly humoru, které se vztahují k neškodnému chování, poznávání a cílům. Mezi temné styly humoru patří ironie, satira, sarkasmus a cynismus. Jedná se o obecně negativní styly humoru, které jsou většinou založeny na zesměšňování a ponižování a souvisejí se špatnou duševní pohodou a napjatými vztahy,” píše se ve studii.

Po kontrole věku a pohlaví výzkumníci zjistili, že temné styly humoru souvisejí se třemi rysy temné triády. Dionigi a jeho kolegové také odhalili jedinečné vztahy mezi různými komickými styly a různými dalšími povahovými vlastnostmi.

Narcisté se chtějí zalíbit i pomocí vtipů

„Machiavelismus v našem výzkumu souvisel s větším používáním ironie a cynismu,” řekl Dionigi pro PsyPost. „Jelikož jsou machiavelisté bezohlední a zastrašující, mohou používat humor jako prostředek manipulace s ostatními. Lidé s vysokým stupněm machiavelismu mohou používat ironii jako způsob, jak upozornit na slabosti druhých lidí, aniž by to poškodilo jejich vlastní společenskou pověst.”

Právě zejména jedinci s vysokou mírou machiavelismu častěji souhlasili s výroky jako „Mám rád, když někdo říká opak toho, co si myslí, a očekává, že zasvěcení to pochopí a nezasvěcení ne” (ironie) a také „Mám tendenci neprojevovat úctu k určitým morálním konceptům a ideálům, často jimi pohrdám a vysmívám se jim” (cynismus).

„Narcismus významně koreloval s lehčími styly humoru, jako je ostrovtip. Narcističtí lidé mají tendenci používat více pozitivního humoru pravděpodobně jako způsob, jak si zlepšit vlastní reputaci při interakci s ostatními. Vzhledem k tomu, že ostrovtip vykazoval nejsilnější vztah s narcismem, lze předpokládat, že tuto formu humoru lze považovat za schopnost, kterou se narcisté mají tendenci projevovat, aby zapůsobili na ostatní a byli jimi obdivováni,” vysvětlil Dionigi.

Jinými slovy, narcističtí jedinci měli tendenci souhlasit s výroky jako „Dokážu vytvářet vztahy mezi nesouvisejícími nápady nebo myšlenkami, a tím rychle a vypointovaně vytvářet vtip” a „Rychle chápu nejrůznější situace a dokážu vtipně přiblížit ne zcela zřejmé záležitosti”.

Psychopati mají rádi sarkasmus

„Psychopatie vykazovala nejsilnější pozitivní korelace se styly humoru, které často zesměšňují (satira, sarkasmus a cynismus),” uvedl Dionigi. „Psychopati mohou používat zlomyslný humor, aby snížili postavení druhých a nebrali v úvahu pocity druhých, protože mají tendenci vykazovat deficity v emočním fungování,” dovysvětlil.

Zjištění navazují na jinou studii, která zkoumala souvislost mezi temnými osobnostními rysy a humorem a zjistila podobný vzorec výsledků. Nová studie však, stejně jako všechny výzkumy, může obsahovat určitá zkreslení.

„Výzkum jsme provedli pouze na italském vzorku, to znamená, že zatím nemůže být aplikován celosvětově. Bylo by rozhodně zajímavé vidět podobnou práci na celosvětové skupině, abychom zjistili, zda v tomto odvětví mohou existovat kulturní rozdíly. Dalším omezením je nezařazení škály sociální žádoucnosti a výhradní použití údajů ze sebehodnocení, což může zkreslovat odpovědi účastníků.”

Pokud jde o budoucí výzkum, Dionigi uvedl, že „by bylo také zajímavé empiricky zkoumat, co se děje v klinickém prostředí. Tato možnost by osvětlila používání humorných interakcí: neškodné humorné komentáře v mezilidských kontextech mohou maskovat negativní záměry a pro klinickou práci je velmi důležité zohlednit skutečný záměr.“

„Pevně doufám, že tato práce může být nápomocná jak laikům, tak mým kolegům pro lepší pochopení potenciálu (pozitivního i negativního) humoru,” dodal.

Temná triáda

Podle australského psychologa Petera Jonasona, který se výzkumem tohoto fenoménu intenzivně zabývá, má v sobě něco z temné triády každý z nás. Například všichni někdy lžeme a být trochu sobecký anebo manipulativní může být občas užitečné. Lidé, kteří mají vysokou míru vlastností temné triády, obvykle nejsou úzkostliví a mají o sobě vysoké mínění.

Také si podle webu psychologie.cz nedělají příliš mnoho ze svých chyb a selhání a rychle se z nich vzpamatují, což je obvykle užitečná dovednost, kterou je dobré mít v zásobě. Avšak každá charakteristika temné triády existuje v celém spektru a s lidmi, kteří se pohybují na extrémním konci, není pro nás ostatní dobré se potkat.

| Video: Youtube

Psychopaty charakterizuje vysoká potřeba vzrušení a nízká míra empatie. Bývají vysoce impulzivní a ztrácejí kontrolu nad svým chováním. Nepociťují lítost ani vinu. Často mají sklony k násilí.

Machiavelisté jsou především skvělými manipulátory a přesvědčivými lháři. Lidi ve svém okolí vnímají jako figurky na šachovnici, které používají při dosahování svých osobních cílů. Obvykle bývají velmi pozorní k okolnímu prostředí a mají velmi vysokou sociální inteligenci, kterou však používají pouze pro své sobecké účely. Slovo pochází od známého italského politika a diplomata 16. století Niccola Machiavelliho. Ten si vysloužil proslulost, když byla jeho kniha Princ z roku 1513 interpretována jako podpora temného umění lsti a podvodu v diplomacii.

Narcisté bývají egocentričtí, domýšliví a mají pocit nadřazenosti. Předpokládají, že na vše mají nárok. Milují chválu a usilují o získání postavení a prestiže. Tváří v tvář kritice však bývají často agresivní. Slovo narcismus pochází z řeckého mýtu o Narcisovi, lovci, který se zamiloval do vlastního odrazu v kaluži vody a utopil se.

Jak rozpoznat rysy temné triády

Psychologové podle serveru MindTools tradičně identifikují rysy temné triády tak, že měří různé typy osobnosti odděleně. V roce 2010 však Peter Jonason, tehdejší docent psychologie na Západofloridské univerzitě, a jeho spoluautor Gregory Webster, docent psychologie na Floridské univerzitě, vyvinuli hodnotící škálu „Tucet špinavců” neboli dvanáctipoložkovou metodiku měření rysů Temné triády.

Jonasonovo a Websterovo měřítko nabádá lidi, aby se ohodnotili podle těchto výroků:

Mám tendenci manipulovat s ostatními, abych dosáhl svého.
Použil/a jsem podvod nebo lhal/a, abych dosáhl/a svého.
Použil/a jsem lichotky, abych dosáhl/a svého.
Mám tendenci využívat druhé ke svému cíli.
Mám tendenci postrádat výčitky svědomí.
Mám tendenci se příliš nezabývat morálkou nebo morálností svých činů.
Mám sklon být bezcitný nebo necitlivý.
Mám sklon být cynický.
Mám sklon chtít, aby mě ostatní obdivovali.
Mám sklon chtít, aby mi ostatní věnovali pozornost.
Mám sklon usilovat o prestiž nebo postavení.
Mám sklon očekávat od druhých zvláštní laskavost.

Každý výrok má rozpětí sedmi bodů (vůbec nesouhlasím až zcela souhlasím), což znamená, že člověk může mít skóre 12 až 84 bodů. Čím vyšší je skóre, tím vyšší je pravděpodobnost, že má sklony k temné triádě.