V 16. století v něm panoval čilý ruch, a jak by ne, když většina lidu zdouneckého byla českobratrské víry. Český bratr Petr Čertoryjský z Čertoryj, pán na Zdounkách, jej dal postavit svým souvěrcům na své zahradě r. 1555.

Po bělohorské bitvě roku 1621 byli čeští bratři ze Zdounek vykázáni do ciziny. Ti, kteří směli zůstat, museli se slavnostně zříci víry svých předků, ale učinila tak jen malá menšina, a to jen na oko a pro záchranu svých rodin. Tajně zůstali dále starého přesvědčení.

Byl mezi nimi také poddaný sedlák Jáchym, otec několika malých dětí. Bylo by se mu těžko utíkalo do ciziny s hromadou jeho drobotiny. Za své přestoupení k nařízené nové věrouce směl koupit dům č. 6, zkonfiskovaný roku 1622 novými mocipány nenáviděným „bludařům“. Tak se stalo toto stavení selským gruntem a sedlák Jáchym měl tak zajištěnou nutnou obživu pro svých třináct dětí, z nichž bylo 7 synů a 6 dcer pocházejících z trojího manželství.

Rozhodujícími pány v městečku byli nyní jezuité, bažící po majetku svých nepřátel nevybíravým způsobem. Již měli četné statky po okolí, také sousední horskou osadu Světlou s dvorem a dělali si laskominy i na grunt č. 6. pod kostelním vrškem. Jak jej získat? Vyrvat jej stařičkému Jáchymovi, „věrnému“ příslušníku svaté církve, se jim jaksi nezdálo, ani důvěry u všemocných jezuitů bývalý „baran“ Jáchym přece jen neměl. Čekalo se jen na vhodnou příležitost, a ta se naskytla.

Sedlák Jáchym těžce onemocněl, i povolal k sobě rychtáře a dva konšely, aby o svém majetku kšaftoval (udělal poslední vůli). Jeho nemoc nezůstala tajemstvím a ze zámku tam jsoucí jezuita přišel ho zaopatřit. Přjda do světnice k loži nemocného, viděl, že sedlák dokonává. Za účelem zpovědi vytlačil všechny přítomné ze světnice, sedl si k nohám, když sedlák již dodýchal navlékl prý pod košili šňůrky a háčky, kteréžto zasekl někde na hlavě a konce měl prý šikovně v rukou pod košilí a přikrývkou, a zavolal rychtáře a konšely, že budou dělat poslední vůli, aby to slyšeli.

Po příchodu všechny rozesadil tak, aby si nikdo ničeho nevšiml. Pak se tázal, zda Jáchym odporoučí svůj majetek ženě a dětem – a při tom zatáhl za šňůrky, že to vypadalo jako záporné gesto. A tu se tázal znovu, zda odporoučí majetek na spásu své duše církvi římské samospasitelné, řádu jezuitů. Tu zase tahá tak, aby hlava přisvědčila, že ano. „Tedy to napíšem a podpíšem, že nám, řádu, byl odkázán celý tento majetek,“ obrátil se na rychtáře. Pak se naklonil nad nebožtíka, aby mu zatlačil oči a při tom háčky vyvlekl, aniž přítomní o klamu mohli něco pozorovat.

Tak se dostal sbor do majetku jezuitského řádu. A pokud si i někdo něčeho všiml, stejně mlčel, neboť protivit se nové vrchnosti znamenalo ohrozit na životě sebe i rodinu. Sedláka pochovali a mrtví nemluví, rodina se musela vystěhovat.
Dvě závěti Kateřiny Alžběty

Tak jsme zas po několika letech ve Zdounkách. Musím říci, že už tehdy, při naší první expediční cestě, na mě městečko zapůsobilo. Starobylá část kolem kostela, jeho dispozice na ostrožně nad křižovatkou cest, opěrné pilíře zdí, které obepínají návrší, věž, jež jako by se chtěla dotknout hvězdné oblohy, celý tento prostor má svůj genius loci. Jako by se k nám prolomil, prodral z dávné minulosti, nad níž současnost tvoří většinou neprůhlednou a neprostupnou krustu. Některé krajiny minulosti vstupují do naší současnosti a tady ve Zdounkách je právě jeden z ostrůvků, kde se tak děje. Tudy kráčela historie a k těmto místům se také vztahuje pověst o domě č. 6, respektive o jeho majiteli Jáchymovi, jehož – a hlavně jeho potomky – fikaný jezuita připravil o dědictví.

Mnohé čtenáře patrně napadne, že to vlastně není pověst, ale historka ze života. Nositeli děje jsou totiž lidské vlastnosti dobře známé i naší generaci – touha po mamonu, po bohatství, jež se nezastavuje před ničím. I církev, pokud chce mít moc a chce si ji udržet, potřebuje majetek. A pokud se jezuitů týká – ti byli mistry v diplomacii, která jim nejednou pomohla tu více tu méně legitimním způsobem zmocnit se majetku jiných. Není vůbec náhoda, že se pověst vztahuje právě ke Zdounkám. Zdounky a jezuité totiž po několik století patřili k sobě. Zdounecké panství bylo „jměním“, z něhož byla založena jezuitská kolej v Uherském Hradišti. Čteme-li historii soudního sporu o zdounecké a habrovanské dědictví, napadne nás, jestli naše pověst není tentýž, jen poněkud „přestrojený“ příběh.

Spor o dědictví

V roce 1608 odkázal Vilém Zoubek ze Zdětína svůj majetek Zdounky a Habrovany svému synovi Vilému Bohuslavovi. Ten však zemřel dřív, než stačil sepsat vlastní závěť, a dědictví bylo přiřčeno nejmladší dceři Kateřině Alžbětě. Ta ještě za svého života (1635) odkázala Zdounky i Habrovany jezuitům jako majetkový vklad pro založení koleje v Uherském Hradišti. Na dědictví si však činili nárok i další potomci Vilémovi a vedli nejdříve s Kateřinou Alžbětou a posléze i s hradišťskou jezuitskou kolejí soudní spor. Táhl se od roku 1628 do roku 1715. Korunním svědkem se stala závěť. Vlastně dvě závěti.

Jedna, kterou prokazovali nárok na dědictví jezuité. Druhá, jíž uplatňovali svůj nárok baroni Dubští, potomci Vilémovy starší dcery Heleny.
Ještě za svého života v roce 1635 podepsala Kateřina Alžběta závěť v níž odkazuje majetek jezuitům. V roce 1681 předložili Dubští jinou závěť, podle níž Kateřina Alžběta jmenovala svým dědicem syna své nevlastní sestry Jiřího Viléma z Třebomyslic. Jedna z těch dvou citovaných závětí je dozajista falešná. Jezuité označili za falešnou závěť druhou, Dubští zase tvrdili, že jezuité zakladatelku podvedli a jen šalebným oklamáním ji přiměli k založení fundace.

Opouštíme Zdounky. Podivná pachuť zůstává v ústech po vypovězení toho příběhu. Na Bunči u piva brzy zapomeneme na Jakuba, Kateřinu, barony Dubské i jezuity. Vždyť v našem současném panoptiku je habaděj podobných obětí i navlas stejných oblud. Jen se pozorně rozhlédněme.

Která je falešná?

Závěť 1: Poněvadž pak já od dětinství svého jsem poznala, s jak velkou horlivostí, snažností a pilností Řád Pánův Patres Societatis Jesu v přivozování duší lidských k pravému katholickému a samospasitedlnému náboženství a rozmnožení Církve svaté a v vyučování mládeže v školách pracuje, Pána Boha všemohoucího za tu velikou a obzvláštní milost snažně jsem vždycky až posavad žádala, abych co jsem koliv po mím nejmilejším Panu Bratru Vilímovi Bohuslavovi Zaubkovi ze Zdětína, na Zdaunkách a Habrovanech zboží těchto častejch mohovitých i nemohovitých dědila, tomu Svatému T tovaryšstvu na Fundaci Kolleje v tomto margrabství Moravském zapsala. … Když mě pak Pán Bůh všemohoucí z tohoto bídného světa prostředkem smrti povolati ráčí, tedy aby jak všecky užitky, tak také věci mohovité, závisy peněžité, peníze hotové a sumou co koliv zanecháno a nalezeno bude, to všeckno na Pány Patres Societatis Jesu, které já nyní i budoucně za dědice vyhlašuji…
Závěť 2: Já vás pro Boha a především mě tu milost prokázat, poněvadž vidějí, že já všechna tam jsem a jistou hodinu nevím, kdy z tohoto světa odejdu, protože mě páteři Jezovoti stále na krku ležejí a mne trápí a moje statky Zdounky a Habrovany, abych jim také poručila, a i také jsem to učinila…“

Jiří Jilík