Nástup do výkonu trestu jim odpustila novoroční amnestie. Všichni se ale ještě předtím dovolali k Nejvyššímu soudu. Ten jejich námitky převzal na jaře a soudci se jimi zabývali v polovině srpna. Nedospěli ale k verdiktu, a proto předali spis k posouzení velkému senátu Nejvyššího soudu, který má rozhodnout. Kdy a jaký může být verdikt, prozrazuje mluvčí soudu Petr Knötig.

V jaké fázi je momentálně dovolání Martina Janečky, Radka Dvořáka a Dalibora Kučery?

V současné době je spis předložen velkému senátu Nejvyššího soudu, který bude ve věci rozhodovat pravděpodobně v lednu 2014.

V čem se liší jednání velkého senátu oproti standardnímu jednání senátu běžného u Nejvyššího soudu?

Velký senát je složen z 9 členů, kteří se schází nepravidelně poté, co je pro velký senát připraveno několik věcí. Vzhledem k nemoci a také dalšímu pracovnímu programu členů velkého senátu nebylo možné nařídit jednání i v případu pana Janečky a spol. ještě do konce roku 2013, a proto bude tento senát zasedat až začátkem roku 2014.

Co bylo důvodem postoupení dovolání spisu Janečka a spol. velkému senátu?

Důvodem v tomto případě byl jiný právní názor na tuto oblast, a protože se senát, který případ v létě projednával v dovolacím řízení, chtěl odchýlit z právního názoru, který Nejvyšší soud zastává, musel věc předložit právě velkému senátu. To je zcela běžná praxe, protože jedině velký senát může vyslovit právní názor a změnit dosavadní soudní praxi. Rozhodnutí velkého senátu v tomto případě bude mít zásadní význam pro právní posuzování trestných činů úplatkářství v souvislosti s insolvenčním řízením.

Jak si takové jednání velkého senátu má laik představit, přece jen nejde o tolik obecně známou věc jako u standardních soudů. Jak jednání probíhá?

Zcela standardně, jako je jednání tříčlenného senátu, jen je přítomno více soudců, protože rozhodnutí velkého senátu má svým způsobem úlohu sjednocující, kdy je vysloven právní názor na obdobnou problematiku.

Může toto jednání být odročeno na více jednání nebo v momentě, kdy se případem začnou zabývat, tak musejí dospět k verdiktu?

Takovéto jednání bývá připraveno do detailu a senát hlasuje o tom, jak bude rozhodnuto. K odročení sice dojít může, ale drtivá většina těchto věcí bývá rozhodnuta v den, kdy senát zasedá.

Jakými verdikty může tento konkrétní případ Janečka a spol. skončit?

V tuto chvíli lze pouze obecně říct, jak může dovolací řízení skončit, a to buď odmítnutím, zamítnutím nebo tím, že odvolatelům senát vyhoví. Kauza tedy může skončit tak, jak ji nižší soudy posoudily anebo ji Nejvyšší soud může vrátit k novému projednání k nižšímu soudu – to v případě, že odvolatelům (tedy obviněným) vyhoví.

Kolika spisy/případy se velký senát přibližně ročně zaobírá? A jak dlouho asi spis čeká na projednání?

Velký senát ročně řeší jen několik věcí, u nichž je třeba sjednotit právní názor, pokud obyčejný senát zjistí, že by došlo k odchýlení od stávající soudní praxe a tedy stávajícího právního názoru. Počet takových věcí je různý, ale průměrně jde o několik věcí.

Jak často velký senát zasedá?

Jak je z předchozího patrné, velký senát zasedá podle potřeby, protože se skládá ze soudců, kteří zasedají v jiných tříčlenných senátech. Tedy velký senát se svolává podle aktuální potřeby.

Autor: Tomáš Hyánek