Předseda Asociace NNO PhDr. Karel Schwarz seznámil Radu s postavením nestátních neziskových organizací (NNO) v ČR a s posláním a strukturou jejich celostátní asociace, která se opírá především o sdružení NNO v příslušných oborech a o krajská sdružení NNO. „Rozvoj regionů je společným zájmem krajů i NNO“, zdůraznil ve svém vystoupení K. Schwarz.

O nejvýznamnějších projektech, aktivitách a akcích Asociace NNO informoval hejtmany Bc. Ladislav Krajdl, 1. místopředseda Asociace NNO, který navrhl společný postup obou asociací při jednání s Ministerstvem pro místní rozvoj o využívání fondů Evropské unie. „Velmi důležitou roli ve veřejném životě sehrává partnerství NNO a veřejné správy“, řekl na zasedání Rady místopředseda Asociace NNO Jaromír Hron, který hejtmanům představil programový dokument Asociace NNO „Co neziskový sektor nabízí společnosti a co očekává a potřebuje od veřejné správy“ a seznámil je s požadavky Asociace NNO vůči státu.

„Nezbytná je spoluúčast NNO na přípravě rozhodnutí veřejné správy“, uvedl J. Hron, a zdůraznil konkrétně plnoprávné členství zástupců NNO v řídících a monitorovacích orgánech regionálních operačních programů a jejich účast v příslušných orgánech krajů. Předseda Asociace NNO to doložil na příkladu spolupráce na národní úrovni, kde se Asociace NNO podílí v rámci Rady vlády pro NNO na přípravě Koncepce neziskového sektoru a vládního návrhu Zákona o neziskových organizacích, a požádal kraje o podporu při vytváření právního a ekonomického rámce činnosti NNO.

Závěrem předseda Asociace NNO pozval zástupce Rady Asociace krajů ČR na nadcházející 4. valnou hromadu Asociace NNO a požádal, aby pověřený zástupce vystoupil s příspěvkem v odborné části valné hromady.

Místopředseda Asociace krajů ČR hejtman JUDr. Josef Pavel tlumočil zástupcům Asociace NNO zájem hejtmanů o aktivity NNO, vyzdvihl prospěšnost vzájemné spolupráce obou asociací, vyjádřil přesvědčení, že spolupráce krajů a NNO přispěje k rozvoji krajů, a ujistil, že Asociace krajů vyšle svého zástupce na valnou hromadu Asociace NNO.

Spolupráce mezi Asociací krajů ČR a Asociací NNO bude dále pokračovat, mimo jiné kontakty na úrovni krajů a vzájemnou spoluprací odborných útvarů a kanceláří obou asociací.

V souvislosti s jednáním s hejtmany se představitelé Asociace NNO setkali také se zástupkyní generálního ředitele pro regionální politiku Evropské komise JUDr. Katarínou Mathernovou, LL.M., která se zasedání Rady Asociace krajů také zúčastnila. Paní Mathernová projevila mimořádný zájem o problematiku NNO v ČR, vyjádřila své přání podrobněji se informovat o problémech NNO při jejich spoluúčasti na rozvoji regionů ČR a setkat se v blízké době se zástupci českých NNO.