„Přestože jsou pravidla pro bydlení v městských bytech nová, nadále platí, že jsou vstřícná ke slušným nájemníkům. Je jen dobře, že magistrát je stále významným hráčem v oblasti bydlení, že může pomáhat řešit obtížnou bytovou situaci ohroženým skupinám obyvatel, například seniorům, zdravotně handicapovaným nebo maminkám samoživitelkám. Této role se město rozhodně nezříká,“ ujistila Kateřina Francová, náměstkyně primátora pro oblast bydlení.

Tvorba nových pravidel si vyžádala více než rok příprav, během kterých bylo pozastaveno přijímání žádostí o nájmy v městských bytech. Dle nových pravidel bude město mimo jiné přijímat všechny žádosti o byt, proto zavedlo hodnocení přijatých žádostí ještě předtím, než budou zařazeny do pořadníku. Cílem daného opatření je zachovat dobrou platební morálku a uspokojivé sousedské vztahy, jelikož největší část z téměř 2000 městských bytů je situována do velkokapacitních domů, které mají více než 100 bytů. Nová pravidla myslí také na občany, kteří tato kritéria nesplňují. Pro ně jsou vyčleněny byty ve vhodných lokalitách.

Hlavní změny a principy, dle nichž jsou koncipována nově zpracovaná pravidla:

1. Město má povinnost zajistit bydlení za podporované nájemné těm občanům, kteří se dlouhodobě nacházejí v nevyhovující bytové situaci, nemohou bydlet u rodinného příslušníka nebo se potřebují osamostatnit či potřebují byt přizpůsobený jejich speciálním potřebám, a současně si nejsou schopni pořídit vlastní byt, nebo zaplatit tržní nájem bytu. Klíčovým faktorem je tedy bytová potřeba žadatele.

2. Od dubna se městské byty člení do těchto kategorií:

  • byty s podporovaným nájemným: bezbariérové, seniorské, sociální
  • byty dostupné
  • byty nadstandardní

3. Žadatelé se mohou obracet na oddělení správy bytových domů Odboru majetkové správy Magistrátu města Zlína, které sídlí na Zarámí č. p. 4421.

Podat žádost o byt si může sice kdokoliv, ale prioritou bude bytová potřeba. Při zjišťování bytové potřeby může probíhat u žadatelů o sociální byt sociální šetření Odborem sociálních věcí Magistrátu města Zlína, který přidělí žádosti body, ty však mají při dalším posouzení žádosti pouze podpůrný význam. Oddělení správy bytových domů Odboru majetkové správy žádost předloží k projednání Komisi bytového hospodářství, která doporučí či nedoporučí Radě města Zlína schválit zařazení žadatelů do pořadníku. Přihlíží se ke schopnosti žadatelů hradit nájemné a bydlet ve velkokapacitním domě. Při rozhodování o nájmu konkrétního volného bytu je cílem nalézt pro tento byt nejvhodnějšího nájemce.

4. V případě bezbariérových bytů jsou uvolněné byty nabízeny žadatelům dle pořadí v pořadníku.

5. Byty seniorské a dostupné budou zveřejňovány na úřední desce Magistrátu města Zlína, žadatelé na předních místech pořadníku si tak budou moci podávat přihlášky na konkrétní byty.

6. Byty nadstandardní budou obsazovány na základě výběrového řízení, kdy bude stanovena minimální výše nájemného a byt bude pronajat fyzické osobě, která nabídne nejvyšší cenu.

7. Pokud žadatel hradí nájemné včas, nejsou na něj stížnosti a řádně se stará o byt, může být smlouva prodloužena o jeden rok, následně až o dva roky, následně takto:

  • u bezbariérových bytů na dobu neurčitou
  • u seniorských a dostupných bytů o 5 let (opakovaně)
  • u sociálních bytů na 2 roky
  • u nadstandardního bytu na dobu neurčitou

Cílem je, aby nájemníci v bytech nezůstávali nastálo. Ten, kdo je nyní v sociálním bytě, může být v budoucnu v lepší situaci a může se tak posunout do dostupného bydlení. Ti, co bydlí v dostupném bydlením, si mohou časem našetřit na vlastní byt. Město tak bude moci uvolněný byt nabídnout opakovaně a pomoci dalším občanům.

8. Je zachován režim mimořádného přidělení a to v případech hodných zvláštního zřetele nebo při krizové situaci. V tomto režimu budou pronajímány přednostně byty v segmentech na Jižních Svazích. Lze však předpokládat, že těchto případů bude nyní minimum.

9. Konkrétní formuláře žádostí bude vždy aktuálně schvalovat Komise bytového hospodářství RMZ.