VYBRAT REGION
Zavřít mapu

Co uděláte pro Otrokovice: odpovědi lídrů

Otrokovice – Voliči požadují po stranách, kandidujících v nadcházejících komunálních volbách, jasné odpovědi na otázky, které se týkají jejich každodenního života.Na základě rozhovorů s obyvateli Otrokovic položil Deník pět dotazů lídrům stejného počtu vybraných politických stran.

12.10.2010 6
SDÍLEJ:

Ilustrační foto.Foto: DENÍK

Lídři oslovených stran nabízí řešení nedostatku míst v mateřských školách či zápachu ve městě. Sdělují i postoj k bioplynové stanici

1.Jakým způsobem zajistíte zvýšení počtu míst v mateřských školkách?

2.Jak chcete řešit opakující se zápach linoucí se z místních podniků?

3.Jak se stavíte k uvažované stavbě bioplynové stanice?

4. Řada lidí si stěžuje na množství bezdomovců na nádraží a také u otrokovických nákupních center. Někteří z nich opakovaně obtěžují kolemjdoucí. Co uděláte pro řešení této situace?

5.Obyvatelé bydlící u areálu Tomy poukazují na nadměrný provoz nákladních aut. Jak jim dokážete pomoci?

Jaroslav Budek, ČSSD:

1. Mateřská škola Otrokovice sdružuje pět předškolních zařízení. V novém školním roce 2010/2011 bylo nově přijato celkem 161 dětí. Pro omezené kapacity tohoto zařízení nebylo vyhověno dalším 84 žádostem. Z tohoto počtu se jedná o 32 žádostí maminek, které nastupují po rodičovské dovolené do zaměstnání nebo budou evidovány na úřadu práce. Sociální demokracie bude prosazovat zřízení nejméně dalších dvou tříd, a to v budově ZŠ T. G. Masaryka s přesunutím výtvarného oboru Základní umělecké školy, který tyto učebny v současné době využívá, do prostor výměníkové stanice. Náklady na přebudování této nevyužívané budovy na ateliér a nutné stavební náklady na úpravu vnitřní dispozice tříd v budově ZŠ přesáhnou částku 2,5 mil. korun. Zásahy v budově ZŠ nebudou nevratné, takže v případě snížení počtu dětí předškolního věku bude možno prostory opět vrátit škole k užívání. Provoz nových tříd mateřské školy chceme zahájit k 1.9. 2011. O projektu navýšení míst v mateřských školách budeme rovněž jednat s vedením fy Barum a společně budeme zvažovat zřízení podnikové mateřské školy.

2. Otrokovice jsou městem s nejvyšší koncentrací průmyslové výroby ve Zlínském kraji. Mezi otrokovická „nej“ patří jedna z největších čistíren odpadních vod /ČOV/, která zpracovává specifické průmyslové odpadní vody. Cisterny tuto kontaminovanou vodu přiváží nejen z širokého okolí města, ale v podstatě z celé Moravy. Geografická poloha Otrokovic společně s vysokou koncentrací průmyslových činností byla v minulosti zdrojem nepříjemných dopadů na obyvatelstvo. Jedním z nich byl také nepravidelný výskyt více či méně intenzivního zápachu. Zdrojů, které byly jeho původcem bylo více. Na základě realizovaných a městem podporovaných technologických a organizačních opatření u jednotlivých potencionálních původců zápachu, však postupně docházelo k minimalizaci emisí pachových látek. Problémem navýšení pachové zátěže obyvatel v oblasti Baťova v minulých dvou letech však byla realizace rekonstrukce a modernizace kalového a plynového hospodářství ČOV. Tato byla již dokončena a odpovědně můžu říct, protože bydlím v otrokovické části Baťov, že se letos situace výrazně zlepšila. Jako samozřejmost uvádím, že v případě jakýchkoliv problémů, které jsou způsobeny zvýšením pachové zátěže obyvatel, snažíme se původce identifikovat a s ním jednat o nápravě.Je potřebné také zmínit, že občané Otrokovic mají v těchto případech možnost kontaktovat městskou policii či odbor životního prostředí.

3. Naše stanovisko, tedy stanovisko MO ČSSD je od začátku zamítavé. Proti vybudování stanice jsme se jednohlasně vyslovili již na březnovém jednání Rady města Otrokovice v roce 2009, později také v tisku. Odmítáme další zatížení životního prostředí tam, kde je koncentrace průmyslové výroby již tak extrémní. Odmítáme další dopravní zatížení Otrokovic, odmítáme další rizika pachového zatížení. Jsme ve shodě s velkou většinou občanů města.

4. Bezdomovectví je fenomén doby. Je to problém městského prostředí, tedy i problém Otrokovic. Společenství bezdomovců je velmi různorodé, strukturované. Proto je nutné rozlišovat. Z pohledu města s nimi komunikují strážníci městské policie a zaměstnanci odboru sociálního, tzv. terénní pracovníci. Společně nabízí těmto spoluobčanům možnost ubytování v azylovém domě popř. konzultace zaměřené k řešení jejich svízelné životní situace. Bohužel mezi bezdomovci jsou také takoví, kteří jsou agresivní a opakovaně obtěžují občany. Městská policie proto vykonává časté a nepravidelné kontroly v místech největšího výskytu těchto problémů a v případech zjištění protipravního jednání je z místa vykazuje. Zároveň reaguje na podněty občanů či zjištění pomocí Městského kamerového systému. V nadcházejícím volebním období budeme prosazovat intenzivnější vytláčení těchto osob z míst většího pohybu občanů, omezení možnosti nákupů alkoholických nápojů, např. zvážením vyplácení části sociálních dávek formou stravenek na potraviny. Přiznejme si, že naše zákony nám při řešení těchto problémů příliš nepomáhají.

5.Toto je jeden z nejpalčivějších problémů našeho města. Současný stav, kdy kamiony najíždějí do areálu Tomy ulicí Nerudova a tak zatěžují občany, kteří tam bydlí hlukem a výfukovými zplodinami, je potřebné změnit. Pravdou je, že zatížení je mírněno dílčími opatřeními, jako zákaz nájezdů v nočních hodinách. Předkládané alternativy vjezdů, které byly navrhovány, vedly opět zastavěnou částí města a vyvolaly nesouhlas u jiné skupiny obyvatel. Proto budeme prosazovat variantu vjezdu do areálu mimo zastavěné území. Budeme jednat se spol. Toma a společně budeme hledat řešení nového vjezdu do areálu a jeho zafinancování.

#nahled|https://g.denik.cz/55/d0/letecke_zabery_otrokovice_02_denik_flash_big.jpg|https://g.denik.cz/55/d0/letecke_zabery_otrokovice_02.jpg|Letecké snímky města Otrokovice.#

Dušan Kotík TOP09 Otrokovice

1. Tohoto problému jsme si vědomi. Nejprve by měly být upřednostňovány děti, které mají trvalé bydliště v Otrokovicích. Jelikož v mateřských školkách jsou i děti, které nemají trvalé bydliště v Otrokovicích, zabírají ostatním místa. Další možností je využití nezaplněných městských budov, např. DDM v části Baťov, nebo zřízení mateřských tříd na některé ne plně vytížené základní škole v Otrokovicích. Podporujeme také vznik podnikových mateřských školek v Otrokovicích.

2. Na městském úřadě je zřízen odbor životního prostředí, který má tuto problematiku na starosti a měl by se těmto věcem plně věnovat. Pravidelnými a poctivými kontrolami těchto podniků dosáhneme výrazného snížení vypouštěných emisí a zápachů do ovzduší. Při zjištění závažných pochybení sáhneme také k pokutám, které poputují do městské kasy a budou tak příjmem města.

3. Jsme jednoznačně proti výstavbě bioplynové stanice. Životní prostředí v Otrokovicích je již dnes zatíženo spoustou faktorů, které zhoršují životní prostředí ve městě. Město je zatíženo mnoha nákladními automobily. Výstavbou stanice by se jejich počet ve městě výrazně zvýšil, což by vedlo ke zhoršeni této situace. Proto jednoznačně říkáme NE této stavbě.

4. Problém s nepřízpusobovými občany má většina měst a obcí. Výjimkou nejsou ani Otrokovice. Řešením je integrace těchto jedinců zpět do společnosti. Naši podporu mají azylové domy a další organizace působící na stejném či podobném principu, které těmto jedincům poskytuji individuální přístup. Prostory kolem nádraží a nákupních center by měla častěji monitorovat a nad těmito místy dohlížet městská policie.

5. Jediným řešením je komunikace s přestaviteli Tomy o omezení pohybu nákladních automobilů po městě. Možným řešením je vybudování vedlejší komunikace mimo oblast domů a bytových jednotek. Bohužel v dnešní ekonomické krizi je tato výstavba komunikace neřešitelným problém.

Staňte se našimi fanoušky na Facebooku!
Zde vás budeme v průběhu dne informovat o nejdůležitějších a nejzajímavějších událostech z regionu a hlavně vám nabídneme různé soutěže.

Alexander Galia, ODS:

1. Problematika nedostatku volných kapacit v mateřských školách je aktuální v několika posledních letech. Podle vzrůstající křivky porodnosti se však na ni mohlo město lépe připravit. V současnosti je třeba reagovat co nejrychleji a to hlavně zprovozněním doposud volných tříd v Mateřské škole Trávníky (bývalá budova jeslí), kde není zapotřebí nákladných úprav. Pro děti předškolního věku by se jako vhodná varianta nabízela úprava jedné třídy v budově Základní školy Trávníky tak, aby přechod dětí z mateřské do základní školy byl co nejméně stresující. ODS by rovněž podpořila podnikatelské aktivity maminek na rodičovské dovolené tak, aby si mohly vzájemně vypomáhat při hlídání dětí přímo v rodině. V neposlední řadě se nabízí větší finanční podpora již fungujících dětských mateřských center (například Klobouček), kde mohou maminky svěřit své dítě na hlídání třeba jen několik hodin denně. Na základě průzkumu zájmu by ODS rovněž iniciovala jednáni s firmami o výstavbě firemní mateřské školy.

2. Otrokovice jsou svým zaměřením ryze průmyslovým městem. Některé technologické procesy při činnosti průmyslových podniků již ze své podstaty nemouhou být zcela bezzápachové. Je třeba si však uvědomit, že i když je ve městě nějaký zápach citit, nemusí ještě jít o porušování právních předpisů či o ohrožení zdraví občanů nebo životního prostředí. Každý provoz má zákonem stanovené limity povoleného znečištění, ať už pachového, spadového či hlukového. Pokud má tedy občan pocit, že dochází ke znečišťování „nezákonnému“ má možnost se obrátit na příslušné orgány (odbor životního prostředí městského úřadu, hygienickou stanici, veterinární správu). Tyto instituce pak mají možnost provést potřebná měření a kontroly a vyvodit z nich patřičné závěry (zjednání nápravy, uložení sankcí, uzavření provozu, atd.)

3. ODS je proti stavbě bioplynové stanice v Otrokovicích jako i proti případným jiným zdrojům znečištění životního prostředí a zhoršení kvality života ve městě.

4. Otázka bezdomovectví je příliš komplikovaná na to, aby na ni šlo jednoduše odpovědět. Je nutné brát na vědomí, že i „bezdomovci“ jsou lidé a mají svá nezadatelná práva.V demokratické společnosti není možné někoho trestat za to, že zapáchá nebo spí na lavičce. Každý člověk si pod pojmem „obtěžování“ představí něco jiného. Pokud však toto „obtěžování“ nevybočí ze zákonného rámce, není nutné a ani možné toto jednání jakkoliv postihovat. Má-li „stěžující si“ občan pocit, že dochází k protiprávnímu jednání (porušování veřejného pořádku, narušování občanského soužití, výtržnictví…), má možnost obrátit se na městskou či státní policii. Ta vyšle na místo hlídku, která zhodnutí, zda jednání je nezákonné či pouze nevhodné. Hlídka má možnost „provinilce“ z místa vykázat, případně vyvést, uložit povinnost zjednat nápravu, vyřešit věc pokutou, předat k dořešení správnímu orgánu, atd. Opět je však třeba zdůraznit, že ne všechno chování, které se nám nelíbí, musí býti chováním nezákonným.

5. Chyba je v minulosti,v době kdy se budovall železniční koridor,už tehdy se mělo najít řečení.Stávající stav kdy kamiony jezdí přes nadjezd Nerudovou ulící je naprosto nežádoucí.V tuto chvíli se dle územního plánu nabízejí další dvě varíanty jedna přes Kolonku a druhá napojením na Třídu T.Bati,ani jedna neřeší stávající situaci. Nabízí se varioanta vybudovat silnici přímo z areálu Toma a.s. pod stávájící železniční tratí,nebo ze severní strany podél železnice napojením na silnici od Tlumačova. Vybudování nejméně bolestivého napojení ODS podpoří,je to v zájmu obyvatel Otrokovic a věřím tomu,že také Tomy a.s.

#nahled|https://g.denik.cz/55/d0/letecke_zabery_otrokovice_01_denik_flash_big.jpg|https://g.denik.cz/55/d0/letecke_zabery_otrokovice_01.jpg|Letecké snímky města Otrokovice.#

Václav Ransdorf, KSČM:

1. Netajím se tím, že nejsem spokojen především s mravním stavem naší společnosti. Dokonce současný hospodářský stav vidím jako krizi morálky, jako jev morální bídy. Nevěřím v žádné přelomy samy od sebe nebo odrážení se ode dna. A to je základ mého přístupu k věcem, chceme-li poskytnout našim dětem v předškolním věku a nejen jim, něco jiného, než pobyt na ulici, chceme-li jim umožnit život v kolektivu a současně jejich matkám, které mají to štěstí, že mají práci, relativně bezproblémový a poněkud klidnější pracovní čas, tak pak musíme poněkud konkrétněji jednat. Mnoho předškolních zařízení jsme naprosto hloupě zničili. Naštěstí jsou kolem nás lidé, kteří hledají možnosti jiné, v dnešních podmínkách proveditelné. Tak nějak vznikla myšlenka využití části některých stávajících škol a kvalifikovaného personálu. Je to otázka chuti, snad i odvahy, něco takového podniknout, zorganizovat. Nedívat se na barvu kabátu, ale společně hledat možnosti a jejich řešení, je to věc dohody a snahy něco konkrétního udělat. Je to otázka také svým způsobem mravní, otázka přístupu k odpovědnosti a k budoucnosti. Je to otázku rozumné dohody kompetentních lidí, jak jsem si dovolil podotknout.

2. Předpokládám, že otázkou není míněn dotaz na postup, technologii, snižování zápachu. Musím podotknout, že nejsem chemik, ale kybernetik a tak mi dovolte se také na tento problém takto dívat. Aby podnik něco užitečného dělal, což je žádoucí, tak pak tato jeho činnost může být provázena doprovodnými jevy či efekty. Sami kolem sebe vidíte, jak mnoho se dosud v této věci udělalo. Máme kontrolní orgány, které mají ve své působnosti odborný dozor vykonávat, máme občanské aktivity, které rovněž svou měrou napomáhají ochraně životního prostředí. Volená samospráva vytváří komise, které mají poskytovat informace, konzultace, případně iniciovat kroky volených nebo odborných orgánů. Je to, řekl bych, každodenní mravenčí práce když nechceme zůstat jen u kritizování.

3. Je známo stanovisko krajského úřadu, podle kterého je důvodů pro nesouhlasné stanovisko několik. Jednak odborníkům se nelíbí umístění plánované bioplynové stanice. V areálu otrokovické teplárny je již nyní značně zatížena imisně, pachem a hlukem. Další potenciální zdroj pachových emisí a hluku by tak už byl neúnosný. Bylo přihlédnuto také k nespokojenosti občanů, kteří se stavbě bioplynové stanice brání. Jde o takzvané narušení faktoru pohody. Občané proti bioplynové stanici sepsali i petici, kterou podepsalo přes čtyři tisíce obyvatel. Dalším důvodem zamítavého stanoviska byla také skutečnost, že by se do Otrokovic musely vstupní suroviny, myslím, že kukuřičná siláž a kejda, vozit z větší vzdálenosti. Trasa dopravy by přitom vedla v délce asi jednoho kilometru po komunikaci přímo obytnou zástavbou v městě Otrokovice. V průběhu procesu posuzování vlivů na životní prostředí nebylo jednoznačně prokázáno, že celospolečenský zájem na realizaci bioplynové stanice významně převažuje nad veřejným zájmem ochrany životního prostředí a zdraví. Požadavek využití alternativního zdroje v tomto případě jasně stojí proti požadavkům ochrany životního prostředí a zdraví občanů. Proto bylo rozhodnuto, že je umístění bioplynové do města nežádoucí a nepřípustné.

4. Pro mě osobně to je velmi citlivá záležitost, dnešní stav je urážka člověka a dívám se na to, jako na lidskou tragedii, nelíbí se mi to, tak mravně se řada našich spoluobčanů dívala na pozici člověka, občana. Jsem dalek prohlášení, že kdo to způsobil, tak ať to napraví, i když by to bylo spravedlivé. To jistě není řešení. Problém tedy není v tom, že se, jak říkáte, bezdomovci shromažďují, ale předně, že jsou a mám zkušenost, že to je důsledek podmínek, jaké jsme ve společnosti vytvořili. Ne každý je schopen se s podmínkami zdivočelé konzumní společnosti vyrovnat, každý máme jiné osobní možnosti a předpoklady. Rádi se schováváme za solidaritu a solidárnost, ale máme-li to udělat na svůj vrub, už je to horší. Mnoho lidí, na které se někteří dívají s opovržením, za svůj stav tak úplně nemohou. K řešení potřebujeme mravní stanoviska k lidem, k práci a veřejnému majetku. Nesmíme dál podporovat bankrotáře, nesmíme dělat dluhy, nevyhazovat hodnoty za nic, nevydírat pracující, dělat to, co nás pozvedlo kdysi z poválečné bídy, pracovat a šetřit a učinit práci a šetření výnosnější, žádoucnější a čestnější než lenošení a mrhání. Dosáhneme-li toho, pak zcela určitě se „armáda“ lidí bez práce a bez přístřeší výrazně zmenší. Nedávno jsem četl, že budeme vytvářet pracovní místa. To je jistě pěkné, ale jak? Jeden příklad za všechny – všichni známe stav s výrobou obilí, namísto kdysi lánů obilí máme nyní lány fotovoltaických článků a problémy s elektrickým výkonem a to je, prý, hlavní důvod opětovného zvyšování cen elektřiny pro všechny, tedy i pro výrobu. Je třeba překonat krizi důvěry, technickými zásahy, finančními a úvěrovými ji však překonat nelze, důvěra je věc osobní a důvěru lze obnovit jen mravním hlediskem a osobním příkladem. To je asi jeden z nejpodstatnějších faktorů, kterým může každý občan přispět k řešení této problematiky. Plané sliby k novým pracovním možnostem rozhodně nepovedou, plané sliby ani nezajistí živobytí všem. Musíme pracovat a šetřit a učinit práci a šetření výnosnější, žádoucnější a čestnější než lenošení a mrhání.

5. Kdysi jsem na vlastní kůži poznal, jak ve skutečnosti „chutná“, když v těsné blízkosti domu jezdí těžká nákladní auta nebo stojí ve frontě před vjezdem do areálu podniku. Dnes se to změnilo, ta auta jsou jiných značek a s jinými šoféry, problém však zůstal stejný. Těžko si představovat, že bude mít někdo zájem omezovat tento provoz, v areálu Tomy je množství různých podniků, které musí dopravní problém řešit. Myslím, že již v minulosti byly pokusy hledat řešení problému hluku, zápachu a vibrací změnou dispozice, nikdy však nebylo nalezeno přijatelné řešení. Dnes, v obecném informačním oparu, probleskují různé náznaky nepodložených úvah o řešení. Uvedl bych jednu, kterou svou úvodní myšlenkou pokládám za takovou, která stojí za úvahu. Změnou trasy příjezdu a jeho napojení na komunikaci mimo město bude ta správná cesta, kterou zcela určitě budeme podporovat. Není to tak jednoduché, v cestě stojí překážky, v jednom případě zahrádkářská kolonie, ve druhém areál místní organizace Moravského rybářského svazu, na jehož existenci jsou závislí místní i okolní rybáři a nakonec i zahrádkáři, kteří ze zařízení rybářů čerpají mimo jiné i vodu. Rozhodně budeme podporovat takový projekt, který primárně bude řešit dopravní problém a současně bude akceptovat zákonné a smluvní nároky občanských sdružení nebo občanů.

#nahled|https://g.denik.cz/55/d0/letecke_zabery_otrokovice_03_denik_flash_big.jpg|https://g.denik.cz/55/d0/letecke_zabery_otrokovice_03.jpg|Letecké snímky města Otrokovice.#

Milan Plesar, Nový impuls pro Otrokovice

1.NOVÝ IMPULS odmítá řešení, které nabízejí ostatní strany, a to zřízení tříd mateřských škol v momentálně uvolněných třídách v základních školách. V případě, že dojde ke zvýšení počtu dětí školou povinných, budou tyto třídy základní školy opět potřebovat a třídy mateřské školy zruší. Kdyby to totiž bylo tak jednoduché, proč už to dávno nefunguje a ředitelé a učitelé, kteří nyní sedí v zastupitelstvu, s tím nepřišli už dřív. Odmítáme také řešení, které prosazují naši protikandidáti, a to přestěhování Centra volného času až na vzdálenou táborovou základnu na Štěrkovišti a místo toho zřízení mateřské školy.

1. NOVÝ IMPULS nabízí trvalé řešení, a to formou využití objektů bývalých výměníkových stanic, které jsou v majetku města. Požadujeme okamžité zpracování projektu na který chceme získat v rámci výzvy Regionálního operačního programu evropské peníze. Chceme také jako jediná z volebních stran pravidelně monitorovat demografickou křivku vývoje obyvatelstva v Otrokovicích a podle jejího průběhu operativně reagovat, tak, aby nenastala situace, která je ve městě nyní a to, že řádově na 150 rodičů z Otrokovic nemá pro své dítě místo v městem zřízené mateřské školce! To nám vadí a chceme proti tomu svou aktivitou a zrealizovaným programem v budoucnu předejít. V případě zvolení do zastupitelstva Otrokovic aktivně vstoupíme v jednání také se společností Barum Continental, která plánuje vybudování firemní školky ve svých prostorách a kde bychom mohli docílit určitou kapacitu také pro obyvatel Otrokovic. Chceme být do budoucna a již nyní jsme v této věci aktivní.

2. Jako jediní jsme vstoupili v jednání s jednou z nejvýznamnějších společností v Otrokovicích firmou TOMA, a.s., když jsme na základě půlročního vyjednávání s vedením této společnosti podepsali memorandum o spolupráci. V něm se mimo jiné společně zavazujeme, že budeme činit všechny potřebné kroky k tomu, abychom nalezli a odstranili původce a důvody zápachů ve městě. Jako první krok, který NOVÝ IMPULS podporuje, je instalace zařízení na termální zpracování odpadních kalů z čistírny odpadních vod. Díky tomu se nejen sníží nepříjemný zápach, ale také výrazně ubude přetížených nákladních aut odvážejících nezpracovaný kal na skládku mimo město. Moderní technologie totiž přemění zapáchající kaly na neškodný popel, zbytek se promění v čistou vodní páru. Jde o praktické a konkrétní řešení a příklad spolupráce mezi podnikatelským sektorem a NOVÝM IMPULSEM. Stejně chce NOVÝ IMPULS pokračovat i v případě, že nás v pátek a v sobotu občané zvolí do zastupitelstva.

3. Jako jedni z prvních jsme se ostře ohradili proti výstavbě bioplynové stanice v zastavěné části města. Od samého počátku jsme činili kroky zejména formou informovanosti občanů Otrokovic o tomto záměru tak, aby ve finále dotčené orgány vynesly zamítavé stanovisko. Stojíme pevně a rozhodně na straně obyvatel města a pokud dostaneme důvěru v zastupitelstvu, nedopustíme, aby vedení města změnilo po volbách svůj dosud odmítavý názor. Na druhou stranu každý investor má právo na řádné projednání svého záměru a toto právo bychom nechtěli nikomu upřít. Přesto a právě proto je pro nás záměr výstavby bioplynové stanice v městské aglomeraci neakceptovatelný. Stejně tak jsme se vyjádřili také při veřejném projednání tohoto záměru, kde byly přítomny stovky obyvatel města.

4. Prosadíme jednoduché řešení. Vycházíme s jasného pravidla, že každý chce mít svůj klid. Tedy i bezdomovec. Pokud ho bude hlídka městské policie pravidelně a nepřetržitě „obtěžovat“ v centru města, pokud ho bude v noci pravidelně a nepřetržitě budit na lavičkách na náměstí, za chvíli se přesune tam, kde mu všichni dají klid a svatý pokoj. Naše chystaná reforma městské policie toto umožní, protože dostaneme strážníky ze zaparkovaných aut ven přímo na ulici mezi lidi, kde budou mít rozděleny jednotlivé okrsky a v nich takzvaně, ale doslova „šlapat chodník.“ A při pravidelných pochůzkách se můžou pravidelně věnovat například také problémům bezdomovců. Reformou městské policie docílíme větší prevence před represí. Za nás nikdo neuvidí městského strážníka v ruce s radarem či pokutovými bloky za rychlost, to totiž není úlohou městské policie, nechceme suplovat roli Policie ČR, ale chceme působit preventivně na veřejný pořádek, toho docílíme naší reformou městské policie, kdy dostaneme do ulic proporcionálně ve všech částech města 5× více strážců zákona než je tomu nyní, při stejném objemu finančních nákladů.

5. NOVÝ IMPULS jako jediný přišel s konkrétním řešením, které má také ve svém programu. Nikdo jiný se tímto dosud nezabýval. Ve spolupráci se společností TOMA., a.s., se kterou NOVÝ IMPULS podepsal memorandum o spolupráci, vybudujeme nový zadní vjezd do průmyslového areálu, čímž odlehčíme obyvatelům města a zatraktivníme tento areál pro další investory. V současné době pracujeme na třech variantách, ze kterých po volbách, budeme-li mít tu možnost zastupovat zájmy obyvatel Otrokovic vybereme tu nejvhodnější. První variantou je připojení průmyslového areálu směrem od Tlumačova od obchvatu města podél stávajících zahrádek u Štěrkoviště. Tato varianta by byla nejlevnější, naráží však na ochotu desítek majitelů prodat svou zahrádku. Druhá a třetí varianta počítá s podjezdem, respektive nadjezdem nad mezinárodní železniční tratí, což sebou přináší řádově náklady okolo 130–150 milionů korun, přičemž již nyní intenzivně jednáme o podpoře této investice s ministerstva průmyslu o obchodu a také podrobujeme tento záměr metodice evropských fondů. K vyřešení tohoto palčivého problému, kterým se v Otrokovicích nikdo aktivně nezabývá nejméně 20 let, potřebuje mít NOVÝ IMPULS důvěru voličů, bez toho tento záměr nebudeme moci prosadit.

Aktuální témata Zlínského deníku:

DOPRAVNÍ SERVIS
Veškeré informace týkající se osobní i veřejné dopravy a cyklostezek v regionu.

KOMUNÁLNÍ VOLBY 2010
Vše ohledně voleb, které proběhnou ve dnech 15. a 16. října 2010.

MÁME RÁDI KACHNY
Nepravidelná rubrika pravidelně plná neuvěřitelných zpráv.

DENÍK ZLÍŇÁKA
(Ne)oficiální blog reportérů Zlínského deníku o dění v regionu i mimo něj.

Autor: Kateřina Košutová

12.10.2010 VSTUP DO DISKUSE 6
SDÍLEJ:
Den zdraví ve zdravé škole
21

Bulgur, kuskus, nebo čočkový salát: běžná jídla na základní škole

Žena je psychicky nemocná.

Hledá se Naděžda Skácelová

AKTUALIZOVÁNO

To jsou oni! Poslanci, kteří budou hájit zájmy Zlínského kraje

Profily poslanců zvolených ve Zlínském kraji  

DOTYK.CZ

Internet se baví: Babiš líbá a Benda je stejnou jistotou jako smrt a daně

/ GALERIE, VIDEO / Tvůrci internetových memů nespí a povolební situaci v Česku pochopitelně nenechali bez povšimnutí. Pozornost si získaly zejména čtyři momenty: vděk Andreje Babiše vyjádřený tvůrci jeho kampaně Marku Prchalovi, prohra Matěje Stropnického v čele Zelených, poměrně vysoký zisk SPD Tomia Okamury - a "nesmrtelný" poslanec Marek Benda.

Chceme se omluvit fanouškům. Bylo to hrozné, říká Bačo.

Fotbalistům Zlína to proti Mladé Boleslavi před domácím publikem vůbec nejde.

Lidovec Benešík: Česku je to jedno. Slovák či Japonec

„Česká republika je maximálně tolerantní země. Když se podíváte na to, že volby vyhráli ekonomičtí migranti, tak jednoznačně můžeme EU říct, že nejsme žádní xenofobové. U nás je to jedno: Slovák nebo Japonec,“ sdělil Ondřej Benešík jediný lidovecký poslanec z našeho kraje.

Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2005 - 2017, všechna práva vyhrazena.
Používáme informační servis ČTK. Kontakt na redakci.
Publikování nebo šíření obsahu Denik.cz je bez písemného souhlasu
VLTAVA LABE MEDIA a.s., zakázáno.
Marketingové podmínky. Cookies. Zrušit oznámení

Vážení čtenáři,

náš web Deník.cz přechází kompletně pod zabezpečený protokol, který výrazně zlepší bezpečnost při procházení našich webů.

Z důvodu přechodu je nutné se znovu přihlásit k odběru upozornění na nejnovější zprávy - klikněte na tlačítko "Povolit", kterým si zajistíte odběr zpráv i do budoucna.

Děkujeme za pochopení.

POVOLIT