Zvolená děkanka fakulty managementu a ekonomiky Drahomíra Pavelková:


* Ani v dnešní době není ještě příliš obvyklé, že v čele fakult vysokých škol stojí žena.

Je pravda, že na naší univerzitě zatím žena v pozici děkana nepůsobila, i jako prorektorka jsem jedinou ženou ve vedení univerzity. Vrámci českého akademického prostředí se situace postupně mění a žen ve vedení univerzit přibývá. Domnívámse, že obecně pro vedení jakékoliv instituce je vhodné, když v týmujsou zastoupeni muži i ženy.

* Určitě už máte v hlavě vizi, kam chcete fakultu směřovat a jaké konkrétní kroky učinit.

Mýmcílem je vést fakultu tak, aby vychovávala studenty konkurenceschopnéna trhu práce. Ktomu jsou zapotřebí kvalitní obory i pedagogové.

* Jakým způsobem zajistíte, že na fakultě budou právě kvalitní pedagogové a obory, po nichž je poptávka?

Kroměsoučasných učitelů bych chtěla zapojit do výuky více odborníků z firem, kteří mohoupředat studentům i praktické zkušenosti. S tím souvisí zapojení studentů do společných projektů s podniky a možnosti vypracovávání bakalářských či diplomových prací. Toto je třeba posílit.

* A co například praxe studentů ve firmách?

Vbakalářských i magisterských programech užmáme volitelný kurz Řízení projektů, v rámci kterého zpracovávají vysokoškoláci stanovené téma pro nějakou instituci. Postupně bych chtěla spolupráci zintenzivnit a vytvořit jakousi banku projektů, na kterých by studenti spolupracovali.

* Jakým způsobem budete zjišťovat, zda se na fakultě učí poptávané obory?


FakultamáRadu studijních programů, kde pravidelně akademičtí pracovníci konzultují, jak vylepšovat studijní programy a jaké zavést nové. Je nevyhnutelné přizvat do ní i několik odborníků z praxe, přičemž by mezi nimi měli být i naši absolventi. Ti mohou posoudit, které znalosti a dovednosti v praxi využili a co jim naopak chybí.

* Jak byste zhodnotila šestiletou práci svého zatím nadřízeného, ale za dva měsíce už předchůdce Vnislava Nováčka?

Je obtížné zpětně hodnotit -daná rozhodnutí byla přijata s ohledem na vnější a vnitřní podmínky rozvoje fakulty. Pozitivně lze ocenit vytvoření příjemné a ke spolupráci podněcující atmosféry na pracovišti. Možná mohl být vyvinut větší tlak na získávání výzkumných projektů. Já však k tomu budu mít širší prostor, jelikož se zrovna otevírají možnosti získávání finančních prostředků z Evropské unie v rámci programovacího období 2007 - 2013.

* Když budete mít pod sebou tisíce studentů, nemůžu se nezeptat: jaká jste vy byla studentka?


Podařilo se mi sice získat červený diplom, ale studentský život jsem si vychutnala se vším, co k němu patří.