Podněty k vytvoření projektu nastínil výkonný manažer akciové společnosti MoravoSeed Radek Aust: „Pěstování plodin je pro pěstitele stále náročnější a více rizikovější činností. Důvodem je omezování možností ochrany rostlin na jedné straně a sílící tlak škodlivých organismů na druhé straně. To vede ke snižování výnosů. Přitom ale existují možnosti, jak tyto ztráty v rámci prevence účinně omezit. Proto vznikl tento projekt.“

Evropská unie jej podpořila více než 341 tisíci eury v programu přeshraniční spolupráce Česka a Slovenska.

Evropské fondy podporují spolupráci přes hraniceEvropské fondy podporují spolupráci přes hraniceZdroj: se svolením MMR

Spolupráce tří univerzit

Do projektu se vedle mikulovské farmy, pěstující zeleninu, zapojily odborné týmy ze tří univerzit. Za Českou republiku to byli vědci z Mendelovy univerzity v Brně a za Slovensko odborníci z Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnavě a především Slovenskej poľnohospodárskej univerzity (SPU) v Nitře.

„Díky našim zkušenostem a širokému spektru odborníků z univerzit se teď můžeme zaměřit na sledování velké škály patogenních škůdců a můžeme pěstitelům poskytovat komplexní náhled na řešení jejich konkrétních problémů na porostech,“ zmínil Radek Aust.

Ve společnosti MoravoSeed vzniká nová molekulární laboratoř, kde bude možné operativně testovat vybrané patogeny ohrožující úrodu zemědělců. Vybavení laboratoře je financováno z fondů EU.

Kabinet slavného architekta vznikl díky fondům EU
VIDEO: Kabinet Dušana Jurkoviče přibližuje odkaz slavného architekta

Aktivně se do projektu zapojila Mendelova univerzita v Brně. Práci jejího týmu přiblížil Aleš Knoll: „Na našem univerzitním pracovišti zkoumáme metody detekce vybraných patogenů zeleniny, například háďátek. Analyzujeme jejich druhově specifickou nukleovou kyselinu (DNA) pomocí metod molekulární genetiky. Toto zjišťování probíhá na podobné bázi, jako se dnes provádí testování koronaviru v lékařství, a to především s využitím metody PCR v reálném čase.“

Právě zde však potřebovali pomoc z fondů EU. Ta uhradila nákup vybavení laboratoří. „Tyto špičkové metody jsou velice citlivé a spolehlivé, vyžadují ale nákladné přístroje a vybavení, které jsme měli možnost pořídit z tohoto projektu,“ popisuje Aleš Knoll.

Na Slovensku zkoumají viry a patogeny

Na poněkud jinou oblast se zaměřili výzkumníci u našich východních sousedů. Tým Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitře zkoumal viry a patogeny, které poškozují zeleninu a dokážou úrodu i zcela zničit. Odborný garant projektu Zdenka Gálová k tomu říká: „Vytvořili jsme a předběžně vyzkoušeli vhodné postupy na odhalování specifických virů, napadajících vybrané druhy zeleniny v zelinářské praxi. Metodiky vyvinul desetičlenný tým ve Výzkumném centru AgroBioTech SPU v Nitře.“

MoravoSeed v číslechProjekt v číslechZdroj: se svolením MMR

Spolupráce s producenty zeleniny probíhala formou prohlídek porostů a monitorování zdravotního stavu pěstovaných plodin v průběhu celého vegetačního období. „Na odebraných vzorcích jsme ověřovali, do jaké míry dokáží nové postupy odhalovat sledované fytopatogeny. Pěstitele jsme pak informovali o výsledcích laboratorních analýz. Oni na základě těchto zjištění přijímali konkrétní opatření,“ objasnila Gálová. Zasahovat mohou postřiky nebo formou biologické ochrany rostlin. Tato spolupráce podle ní výrazně zefektivňuje pěstitelský proces a zvyšuje se konkurenceschopnost českých a slovenských producentů zeleniny na evropském trhu.

„Špičkové metody jsou velice citlivé a spolehlivé, vyžadují ale nákladné vybavení, které jsme si mohli pořídit z tohoto projektu.“

Na projektu spolupracuje také osmičlenný expertně-pracovní tým z univerzity v Trnavě, jenž vede projektová manažerka Eva Ürgeová. Její skupina hledá u zeleniny geny odolnosti vůči fytopatogenům modelových druhů zeleniny. Tým už vypracoval postup odkrývající přítomné patogeny.

Přestože projekt podpořený z fondů EU skončí v roce 2023, již nyní je jasné, že se jedná o významný počáteční krok k dlouhodobé spolupráci mezi vědci, ale hlavně dalšími pěstiteli a farmáři.

Radek Aust: Spolupráce MoravoSeed s univerzitami může pomoci všem pěstitelům

Jak minimalizovat ztráty českých a slovenských pěstitelů a přispět k jejich konkurenceschopnosti na trhu? To je otázka, kterou si položila šlechtitelská společnost MoravoSeed z Mikulova. Rozhodla se pro projekt, v němž navázala spolupráci s univerzitami, aby společnými silami detekovali patogeny na rostlinách a navrhovali metody k eliminaci rozličných škůdců. Na tento projekt jim přispěla Evropská unie částkou více než 341 tisíc eur. O zajímavém projektu jsme hovořili s Radkem Austem, výkonným manažerem akciové společnosti MoravoSeed.

Smyslem projektu bylo vyvinout technologie, které budou zpřístupňovat archeologické dědictví a památky lidem srozumitelnou formou
VIDEO: Zaniklá osada horníků na Vysočině opět ožila. I díky virtuální realitě

Můžete přiblížit hlavní cíle vašeho projektu?
Cílem projektu je propojit excelentní vědecké skupiny z českých a slovenských univerzit se šlechtitelským podnikem, který plní roli prostředníka. Jeho role je zvyšovat využívání výsledků výzkumu jak u producentů zeleniny, tak i u ostatních semenářských podniků. Dalším cílem je včasné odhalování patogenů, která může minimalizovat ztráty pěstitelů a tím zvýšit jejich konkurenceschopnost na trhu.

Kromě vaší mikulovské společnosti MoravoSeed pracují na projektu také týmy ze tří univerzit, dvě z nich jsou ze Slovenska. Čím se jednotlivé týmy v rámci projektu zabývají?
Naše společnost je šlechtitelskou firmou s více než 30letou tradicí. Pod mým vedením se snažíme za pomoci tohoto evropského projektu o co největší propojení vědecko-výzkumné a pěstitelské sféry. Hlavním přeshraničním partnerem v projektu je Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnavě, kde sestavili tým z odborníků kolem paní inženýrky Evy Ürgeové, Ph.D., zabývající se detekcí bakteriálních patogenů.

Projektovým partnerem jedna je Mendelova univerzita v Brně, kde své síly spojily dva ústavy a pod vedením profesora RNDr. Aleše Knolla, Ph.D. se zabývají detekcí především živočišných škůdců, plísní a fytoplazem. Projektový partner dvě je Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitře. Tým odborníků pod vedením paní profesorky RNDr. Zdenky Gálové, CSc. se zabývá virovými škůdci zeleniny.

„Kvůli volnému trhu čelíme spoustě nových patogenů, které je potřeba sledovat a včas eliminovat.“

Budujete i speciální laboratoře. Co o nich prozradíte?
Nyní probíhají dokončovací práce na budování molekulárně-genetických laboratoří v našem sídle v Mušově na okraji Mikulova. Díky finančním prostředkům z EU z programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika 2014-2020 jsme je mohli tuto laboratoř vybavit špičkovými přístroji.

Byť váš projekt potrvá až do příštího roku, máte již nějaké zajímavé, třeba i dílčí, výsledky, kterými se můžete pochlubit?
V tomto vegetačním období probíhá ve velké míře odhalování patogenů. Například můžu uvést detekci bakterie Candidatus liberibacter solanacearum v osivu mrkve, několika virů na česneku a také detekci přítomnosti Xanthomonas campestris u osiva zelí.

Oční lékaři již brzy získají možnost provádět chirurgické zákroky, které jsou v současné době buď velmi obtížné, nebo zcela nemožné
VIDEO: Unikátní oční endoskop z Čech umožní i složité operace. Vývoj hradí EU

Jak a komu by výsledky vašeho projektu mohly napomoci?
Pěstitelé zeleniny budou moci díky novým metodám rychleji a přesněji odhalit škůdce a ušetří tak náklady. Tato opatření povedou ke zlepšení jejich konkurenceschopnosti na trhu.

Máte s vašimi týmy i nějaký další plán po skončení tohoto projektu?
Nastavená spolupráce mezi partnery bude fungovat i po skončení projektu. Kvůli volnému trhu jsme pod tlakem velké spousty nových patogenů, které je potřeba sledovat a včas eliminovat.

Abeceda fondů EUAbeceda fondů EUZdroj: se svolením MMR