Pavelková působí na univerzitě od roku 1992, od roku 2004 je prorektorkou univerzity pro tvůrčí činnost. Svůj vědecký zájem směřuje na měření a řízení výkonnosti podniku, podnikové finance, oceňování podniku a kapitálových trhů. Je autorkou monografií, učebních textů a článků v tuzemských i zahraničních časopisech a sbornících. Podílí se také na řešení výzkumných záměrů a grantů.

Kandidátku na jmenování děkanem navrhne akademický senát fakulty rektorovi univerzity, který ji jmenuje do funkce s účinností od 1. ledna příštího roku. Funkční období děkana je čtyřleté a každý děkan může stát v čele fakulty nejvýše dvě po sobě jdoucí volební období.

Fakulta managementu a ekonomiky byla založena v roce 1995, skládá se z osmi ústavů. V bakalářských i magisterských programech tam v letošním akademickém roce studuje zhruba 4000 lidí a působí na ní asi 90 akademických pracovníků. V letošním roce nabízí zájemcům nový doktorský studijní obor s výukou v anglickém jazyce finance ve studijním programu hospodářská politika. V českém jazyce pak doktorský studijní program hospodářská politika a správa.