Podle Zdeňka Vacka se totiž vyplnily jeho obavy a ve vodě nebezpečně stoupla právě hodnota pH. Vacek proto v oblasti odebral dva vzorky podzemní vody vytékající v lokalitě Pokart.

První z nich pochází z drenáže a byl posouzen v polovině letošního března. Druhý odebral Vacek na začátku dubna z kanálu v průmyslové zóně.

V holešovské průmyslové zóně totiž vzniká od února nový Technologický park. Bude stát na pilotech, které se betonují z tekuté směsi. Z té se před ztvrdnutím uvolňují látky a zvyšují pH vody. Holešovská průmyslová zóna se ale nachází na jímacím území podzemních vod pro celé Holešovsko a Bystřicko.

„Z rozborů je patrné, že pH má vzrůstající tendenci a hodnota již překročila limit bývalé normy pro pitnou vodu. V dubnu se dostala na hodnotu 8,37. Rovněž obsah tenzidů mírně stoupl. Nejzávažnější je však obsah uhlíku organických látek,“ tvrdí Vacek s tím, že ten prý podle něj už překračuje vyhlášku pro pitnou vodu.

Vodovody a kanalizace žádné odchylky nezaznamenaly

Jeho rozbor se však dá vyložit i jinak. Podle zlínského hydrogeologa Ladislava Sovadiny je limit pH pro pitnou vody v rozmezí 6,5 až 9,5. A ten voda v zóně nepřesáhla.

„I hodnota anionaktivních tenzidů je v normě. Nepřesáhla totiž referenční hodnotu 0,3 miligramů v jednom litru,“ vysvětluje Sovadina. Co se týče březnového vzorku, který byl odebrán z drenáže, ten nevykazuje žádné příznaky kontaminace. Připustil, že jsou ve vzorku odebraném v dubnu mírně zvýšeny koncentrace organického uhlíku.

Podle odborníka má však interpretace rozborů předkládaná Vackem několik nedostatků. „Oba vzorky nelze porovnávat, protože byly odebrány v různých místech. Jeden z drenáže a druhý z kanálu. Je přitom nesmyslné posuzovat kvalitu podzemních vod z drenáže či odpadních vod z kanálu podle limitů stanovených pro pitnou vodu. Jak známo, voda z kanálu není primárně určena k zásobování obyvatelstva pitnou vodou,“ podotkl Sovadina.

Pro paniku však prý není důvod ještě z dalších hledisek. „Hodnota pH podzemních vod běžně kolísá. Hodnota kolem 8,5 tedy není nijak výjimečná. Ani zvýšený obsah organického uhlíku nemusí nutně ukazovat na znečištění, může být způsoben biologickými pochody,“ míní Sovadina.

Odebrané vzorky navíc nemusí být reprezentativní: měly by být odebrány opakovaně a komisionálně. Navíc takto nelze vyloučit ovlivnění rozboru způsobem odběru nebo uchováním.

Rozbory vody si však nenechává dělat jenom Vacek. Sledování vody má v popisu práce společnost Vodovody a kanalizace. „Z našich rozborů jsme neobjevili žádnou odchylku od standardu,“ tvrdí za společnost výrobně technický náměstek Petr Vedra.

Kontaminovaná voda se rozředí

Co se týká samotných pilot, i na ně se názory různí. Podle Ladislava Sovadiny je vzhledem ke složení betonu prakticky vyloučeno, aby se do podzemních vod dostaly takové chemické látky, které by měly charakter škodlivin.

„Je možné, že v prostoru staveniště dojde dočasně k mírnému zvýšení koncentrací některých běžných elementů v podzemních vodách,“ připustil Sovadina.

Ačkoli připustil, že ke zvýšení pH by skutečně dojít mohlo, vysvětlil, že riziko je velmi malé. Podle něj totiž kontaminované vody z prostoru Technologického parku přitečou k nejbližšímu jímacímu vrtu za více než tisíc dní. „Vody budou přitom ředěny přirozeným filtračním proudem a než dotečou k jímacím vrtům, bude jejich pH na úrovni běžných hodnot,“ tvrdí Sovadina.

Navíc je podle něj otázkou, zda vůbec zasahuje záchytná oblast čerpacích vrtů jímacího území až do prostoru staveniště Technologického parku. Podle Vacka má voda dorazit přibližně za třicet dní. „Autor pro výpočet rychlostí filtrace chybně používá rovnici, která platí jen pro případ plošné radiální filtrace,“ míní Sovadina.

Rozhodně si pevně stojí za svým závěrem. „Realizací vrtaných pilot na staveništi Technologického parku nedojde k negativnímu ovlivnění jakosti a využitelných zásob zdrojů podzemních vod v jímacím území Holešov,“ tvrdí odborník.

Ani Stacheplastu, látky, která se přidává do betonové směsi a před kterou Vacek varoval, se prý lidé bát nemusí. „Princip Stacheplastu spočívá v jeho navázání na povrch cementových zrn a vytvoření záporného náboje na jejich povrchu. Z betonové směsi by se ale neměl uvolňovat vůbec, nebo jen v nepatrném množství.,“řekl včera Deníku Sovadina. Látka není klasifikována jako nebezpečná a schválil ji hlavní hygienik České republiky.