Jak často se scházejí k zasedání členové jednotlivých komisí?

Komise se scházejí zpravidla 1 x měsíčně, v letních měsících je interval obvykle delší, mezi jednotlivými jednáními by však interval neměl překročit dobu delší než 3 měsíce.

Mohou tato jednání navštívit i obyvatelé dotyčných místních částí?

Obecně jsou jednání komisí jako poradních orgánů rady neveřejná. Jednání komisí místních částí ale obvykle navštěvují pracovníci odborů magistrátu, jmenovaní členové zastupitelstva pro danou místní část i občané nebo zástupci místních občanských sdružení a organizací, kterých se týká právě projednávaná problematika.

Jakou cestou se lidé dozvědí, o čem komise jednaly či jednají?

Ze svých jednání komise vyhotovují zápisy, které jsou zveřejňovány na webových stránkách města. Podněty a úkoly vyplývající z jednotlivých jednání jsou evidovány a předávány na odbory magistrátu k řešení.

Kdo jsou vlastně členové jednotlivých komisí?

Komise místních částí jsou dobrovolnými seskupeními občanů místních částí a jsou poradními orgány rady a Zastupitelstva města Zlína. Jejich zřízení a jmenovité složení schvaluje usnesením Zastupitelstvo města Zlína. Dle dosavadních zkušeností jsou to aktivní občané, kterým záleží na lokalitě, kde žijí. Zdůrazňuji, že tuto činnost vykonávají dobrovolně a zdarma. Za jejich práci jim patří velké poděkování.

Jak se jejich práce reálně za ty čtyři roky osvědčila?

Komise za dobu své působnosti řešily desítky podnětů jak od občanů, tak ze strany orgánů města nebo odborů magistrátu. Co se týká hmatatelných výsledků jejich činnosti, těmi jsou desítky akcí realizovaných prostřednictvím odborů magistrátu. Od roku 2009 jsou pro uvedené místní části (včetně příměstských lokalit Klečůvka a Prštné, kde komise nejsou zřízeny) vyčleňovány v rozpočtu města Zlína na příslušný kalendářní rok finanční prostředky v celkovém objemu 25 mil. Kč, které jsou následně rozdělovány dle počtu obyvatel příslušné místní části k 1. 1. daného roku.