S přípravou stavby modernizace a elektrifikace trati Otrokovice-Vizovice za 12 miliard by se mělo už finišovat. Stále však chybí platné územní rozhodnutí.

Brání tomu nedokončený spor o železniční přejezd ve Zlíně-Přílukách. Ten se nakonec stal příčinou obviňování mezi některými krajskými představiteli a vedením zlínské radnice.

Podle krajských radních z hnutí STAN, vydání rozhodnutí ohledně přejezdu v Přílukách trvají dlouho, protože vedení města prý nemá potřebný tlak na podřízené odpovědné osoby, které za vydáním rozhodnutí stojí.

Město se brání tím, že minulé vedení a dopravní odbor neprovedli kroky vedoucí k bezproblémovému vydání územního rozhodnutí. Řízení tak trvá více než dva roky.

Stavba se tak nejspíš opět odloží, což může zkomplikovat čerpání deponovaných finančních prostředků na ni.

Špatný stav i poloha

„Zrušení přejezdu je nutné vzhledem k jeho technickému stavu a poloze, která odporuje současné platné legislativě,“ doplnil pro Deník mluvčí SŽDC Marek Illiaš.

Do sporu vstoupilo město Zlín, které na konci loňského roku přejezd zrušilo.

„Návrh vzešel ze strany SŽDC. S ohledem na bezpečnost stavební úřad poté rozhodl o zrušení tohoto přejezdu,“ vysvětlil za radnici Tomáš Melzer. S tímto firmy sídlící v blízkosti přejezdu nesouhlasily, začaly tak padat odvolání.

Město tento týden reagovalo také na výtky krajských koaličních partnerů, zejména Petra Gazdíka a Milana Plesara. Podle nich a investora je další možností jak lze situaci s přejezdem řešit prodloužení současné ulice Broučkovy, což by prý podnikatelé uvítali.

„Toto řešení však bylo odmítnuto zástupci města Zlín a vznikla patová situace. Vyzýváme opakovaně město Zlín a radního pro dopravu pana Čížka k urychlenému dořešení situace,“ uvedl mimo jiné krajský předseda STAN Petr Gazdík.

„Škoda že pan Gazdík neurgoval svého stranického kolegu Josefa Nováka, který byl ve funkci přede mnou, protože právě on slíbil prodloužení ulice Broučkovy a její napojení na I/49. Bohužel, zůstalo jen u vypracování studie. Kdyby zadal toto řešení do dalších stupňů projektové dokumentace rovnou, mohlo být všechno jinak,“ reagoval Michal Čížek.

Vypadá to, že společnou řeč nakonec najdou jen SŽDC a podnikatelé, kteří mají v okolí přejezdu své firmy. Je tam totiž možnost vybudovat jen o několik stovek metrů přejezd jiný.

„Předpokládá se využít plánovaný přejezd o přibližně 500 metrů a tím k přivedení obslužnosti do místa rušeného přejezdu. Termín doplnění je závislý na době, kdy dojde k dohodě s vlastníky,“ uvedl za SŽDC Marek Illiaš.

„Nechceme v žádném případě způsobovat problémy. Chápeme, že stavba je potřebná a nechceme tomu bránit,“ komentoval situaci například majitel společnosti EURO Car Pavel Buráň s tím, že on i ostatní tamní podnikatelé vidí přesunutí přejezdu o několik set metrů směrem ke kynologickému hřišti jako náhradní řešení.

Podle Michala Čížka přípravné práce stále směřují na druhou polovinu roku 2021a stavby by měla začít v roce 2022. Podle nejnovějších informací z radnice, město tento týden obnovilo řízení ohledně přejezdu.

O projektu Modernizace a elektrifikace trat Otrokovice-Vizovice:

Projekt řeší elektrizaci celé trati z Otrokovic do Vizovic včetně vybudování druhé koleje v úseku Otrokovice – Zlín. S ohledem na plánový přechod na jednotnou trakční soustavu bude elektrizace provedena střídavou trakcí 25kV, 50Hz. Maximální traťová rychlost bude zvýšena na 100 km/hod. Zásadních změn dozná i stanice Zlín střed, kdy poloha nádraží bude přesunuta blíže k ulici Gahurova. Nedílnou součástí je i modernizace nádraží v Otrokovicích, které není dnes připraveno na zvýšený rozsah dopravy na trati Zlín – Vizovice. Stejně tak se dočká modernizace i stanice ve Vizovicích, kde se plánuje vybudování autobusového terminálu a přestupního bodu mezi vlakem a autobusem. Zkapacitněním dráhy bude zároveň umožněn další rozvoj osobní i nákladní dopravy. Současně dojde k vybudování nových nástupišť, informačních systémů rozhlasu, bezbariérových přístupů na nástupiště, protihlukovým opatřením apod. Bude rekonstruován žel. spodek, vybudován nový žel. svršek, nové zabezpečovací a sdělovací zařízení zařízení.

Zcela průlomovou částí projektu je vybudování tří mimoúrovňových křižovatek. Úrovňové křížení železnice v části Otrokovice-Kvítkovice bude nahrazeno železničním tunelem a to i z důvodu křížení s trolejbusovou dráhou. Další mimoúrovňové křížení je navrženo na křižovatce v části Prštné a poslední mimoúrovňové křížení je navrženo v části Podvesná, kde je rovněž křížení železniční dráhy s trolejbusovou tratí.

Stavba: Modernizace a elektrizace trati Otrokovice – Vizovice řízení

Žádost o územní rozhodnutí na stavbu „Modernizace a elektrizace trati Otrokovice – Vizovice“ byla podána dne 15. 12. 2017 u Magistrátu města Zlína, Odbor stavebních a dopravních řízení. Řízení bylo přerušeno a SŽDC bylo vyzváno k doplnění podkladů. Všechny podklady jsou vyřízeny, až na jediné chybějící rozhodnutí o zrušení přejezdu v km 13,438, které stále nenabylo právní moci.

Průběh řízení o zrušení přejezdu v km 13,438 je následující:

Dne 20. 1. 2017 byla podána žádost o zrušení přejezdu v km 13,438 v rámci stavby „Modernizace a elektrizace trati Otrokovice – Vizovice“

K této žádosti SŽDC doložilo:

 • Vyjádření Drážního úřadu ze dne 3. 1. 2017
 • Souhlas Statutárního města Zlín ze dne 21. 9. 2016
 • 21. 2. 2017 bylo vydáno oznámení o zahájení řízení o zrušení existujícího přejezdu.
 • 11. 4. 2017 následovalo místní šetření včetně účasti Drážního úřadu, který jednoznačně konstatoval, že přejezd je sám o sobě nebezpečný – nezávisle na stavbě elektrizace (vyjíždějící nákladní auta již teď stojí na kolejích) a potvrdil souhlas se zrušením přejezdu.
 • 2. 3. 2018 bylo vydáno Magistrátem města Zlína (MMZL) rozhodnutí – zamítnutí zrušení přejezdu. Proti tomuto Rozhodnutí se SŽDC odvolalo na Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství (KÚZK).
 • 11. 7. 2018 KÚZK Rozhodnutím věc zrušil a vrátil k novému projednání.
 • Následně proběhlo několik dalších jednání s vlastníky účelové komunikace v dané lokalitě, panem Buchtou, firmou EUROCAR a EUROCODEC. Bylo dohodnuto prodloužení ulice Broučkova, jako související stavba jiného investora.
 • 3. 8. 2018 MMZL pokračoval v řízení a zaslal výzvu k doplnění.
 • 4. 9. 2018 SŽDC doplnila požadované doklady.
 • 1. 10. 2018 MMZL vydal Oznámení o pokračování řízení a nařídil na 16. 10. 2018 ústní projednání na místě samém, kde fy. EUROCODEC a EUROCAR podaly námitky.
 • 10. 12. 2018 MMZL vydal Rozhodnutí o zrušení úrovňového křížení dráhy s pozemní komunikací. Toto rozhodnutí bylo napadeno odvoláním účastníků řízení a bude v následujících dnech opět rozhodováno Krajským úřadem Zlínského kraje.
 • 9. 5. 2019 KÚZK Rozhodnutím věc ruší a vrací k novému projednání. To bude znamenat posunutí realizace celé stavby o cca rok dále.

Shrnutí aktuálního stavu: Územní řízení pro stavbu „Modernizace a elektrizace trati Otrokovice – Vizovice“ je přerušené do doby rozhodnutí o zrušení přejezdu v km 13,438 v rámci této stavby. Žádost o zrušení přejezdu v km 13,438 podala SŽDC dne 20. 1. 2017. V současné době (6/2019), tedy po 2,5 letech, není o zrušení přejezdu v km 13,438 správními orgány rozhodnuto.

Historie trati Otrokovice-Vizovice

Železniční trať Vizovice - Otrokovice letos oslavila 120 let od svého vzniku. Myšlenku na její vybudování měli původně obyvatelé Vizovic, chtěli, aby je spojila se světem.

 • provoz zahájen 8. října 1899
 • délka trati 24,719 km
 • původní maximální rychlost 30 km/h
 • nápravové zatížení 12,5 tuny
 • napojení na trať Vídeň – Krakov
 • pouze 3 smíšené vlaky denně
 • provozovala Severní dráha císaře Ferdinanda – zestátněna k 1. 1. 1906 – Rakouské státní dráhy
 • od 1918 převzaly Československé státní dráhy stále charakter lokální dráhy
 • Trať měla být původně napojena na Severní dráhu císaře Ferdinanda v Napajedlích, nakonec kvůli nedostatku financí padlo rozhodnutí na Otrokovice. Trať měla být součástí plánovaného spojení se Slovenskem: Česká Třebová – Třebovice – Moravská Třebová – Prostějov – Tovačov – Kojetín – Kroměříž – Otrokovice – Zlín – Vizovice – Horní Lideč – Púchov – Žilina
 • trasa dlouhá 246 km, o téměř 60 km kratší než severní cesta přes Bohumín.