Na základě dřívějšího monitoringu mostu bylo letos již provedeno dopravní omezení, které spočívá v omezení vjezdu dvou těžších vozidel na most současně.

KONEC PROBLÉMŮ S PARKOVÁNÍM V CENTRU

„Podařilo se najít kompromis tak, aby mohla vzniknout jedinečná kombinace dopravního uzlu. V plánu je vybudování přestupního terminálů skládajícího se ze zastávek MHD, zastávky meziměstské autobusové dopravy, zastávky vlaku a záchytných parkovišť pro automobily i kola P+R (typ parkoviště, z angl. park and ride – pozn red.) a B+R (forma přepravy s návazností dopravy cyklistické na veřejnou hromadnou, z angl. bike and ride),“ řekl radní Michal Čížek.

Jedna z důležitých částí řešení dopravy ve Zlíně je právě záchytné parkoviště P+R . Tento typ parkoviště nabízí například výhodu v možnosti ponechání auta po celý den a přepravení se dále pomocí MHD, vlaku nebo autobusu.

Odpadá tak řešení problematiky parkování v centru města. Kapacita parkoviště bude přibližně jen 130 – 140 míst. Důvodem je vlastnictví pozemků, kterými je město limitováno.

Město vyšlo vstříc požadavkům KMČ Příluky a FC Příluky, kdy naprojektovalo v místě i multifunkční hřiště s umělým povrchem a osvětlením.

„Finální provoz záchytného parkoviště musíme doladit. Základní principy fungování ale víme již nyní. Chtěli bychom, aby cestující zaparkovaných vozidel měli nárok na MHD zdarma anebo využití přepravy vlakem,“ prozradil plány města Čížek.

STAVEBNÍ POVOLENÍ JEŠTĚ LETOS

Co se týče samotné výstavby, je zpracována projektová dokumentace. Bylo zahájeno územní řízení. Následovat bude stavební řízení. V případě hladkého průběhu by mělo být stavební povolení vydáno v první polovině letošního roku.

Stávající most bude po dokončení nového přemostění odstraněn a nahrazen lávkou pro pěší, cyklisty a vozidla IZS.

Jelikož se jedná o první z tzv. strategických staveb, které jsou promítnuty do střednědobého finančního plánu města, má město vyčleněné vlastní prostředky potřebné k financování, počítá však i s dotacemi.

„Na odboru dopravy jsem nechal rozdělit stavby na strategické, rozvojové a udržovací. Na všechny kategorie se budeme snažit využít dotace. V rámci strategických staveb jsme část z nich přenesli do střednědobého finančního plánu, aby bylo zajištěno jejich financování,“ informoval radní.

MĚSTO POČÍTÁ S DOTACEMI

V získávání dotací město nezahálí. Využilo první možnosti osobního jednání se Státním fondem dopravní infrastruktury (SFDI). Tam představitelé města zastoupení primátorem Jiřím Korcem a radním pro dopravu Michalem Čížkem projekt představili.

Následně bude město žádat SFDI o dotace. Současně bude žádat o prostředky z dotačního fondu Integrovaný plán rozvoje území (IPRÚ). Zde budou dotace využity pro přestupní terminály a parkoviště P+R a B+R.

Město počítá i se spoluúčastí Ředitelství silnic a dálnic. To bude stavebně zajišťovat a financovat úpravy na silnici I/49 propojující východní část Zlína s touto silnicí.