Ze čtyř největších měst Zlínského kraje dluží nejvíce nájemník ze Zlínska. Nezaplatil už bezmála tři sta tisíc korun nájemného

Vyplácí se jim důsledně využívat všech zákonných prostředků a alespoň část dlužných peněz tak získávají zpět.

Zlín spravuje přibližně 2700 městských bytů. „Celková výše pohledávek z nájmu bytů je více než devatenáct milionů korun. Výše částky je ale ovlivněna zaúčtováním pohledávek za vyúčtování služeb 2009. Podle zkušeností z předcházejících let nájemníci hradí dluh za služby v průběhu třetího čtvrtletí, dá se proto předpokládat, že celková dlužná částka bude nižší,“ vysvětlila mluvčí zlínské radnice Marie Masaříková s tím, že oddělení vymáhání pohledávek se už snaží získat od neplatičů více než osm milionů korun.

Zlín má i svého dlouhodobého neplatiče – rekordmana. „Nejvyšší vymáhaná pohledávka je ve výši dvě stě devadesát dva tisíce korun bez příslušenství,“ uvedla mluvčí.

Zlínská radnice, začíná zasahovat proti nájemníkovi ve chvíli, kdy nezaplatí tři nájmy po sobě. „Pronajímatel, statutární město Zlín zastoupené správcem, společností Správa domů Zlín, dá tomuto nájemci výpověď z nájmu bytu. Výpovědní lhůta jsou tři měsíce. Následně je nájemci poskytnuto přístřeší na dobu tří měsíců. V případě, že se nájemce nevystěhuje do posledního dne tříměsíční výpovědní lhůty, je podána žaloba na vyklizení bytu,“ doplnila Masaříková.

Město Uherské Hradiště vlastní 773 bytů. Neplatící nájemníci dluží městu více než tři miliony korun. „Stav dluhů pravidelně sledujeme a dlužníkům zasíláme upomínky. V případě jejich neuhrazení dává město výpovědi. Pokud neplatící nájemník byt nevyklidí dobrovolně po uplynutí výpovědní lhůty, město byt vyklízí i za účasti soudního vykonavatele,“ zdůraznil místostarosta Uherského Hradiště Stanislav Blaha. Největší hříšník podle něj aktuálně dluží 136 tisíc korun. „Již dostal výpověď a je podána žaloba na výkon rozhodnutí vyklizení bytu,“ pokračoval místostarosta.

Pracovníkům uherskohradišťské radnice se při jednání s neplatiči vyplácí individuální přístup. „S každým dlužníkem vedeme několik jednání a hledáme optimální způsob řešení. V případě, že například nájemce dostane výpověď z nájmu bytu poprvé, rada města souhlasí, po doplacení celého dluhu, s uzavřením nové nájemní smlouvy na stávající byt na dobu určitou jednoho roku,“ popsal Blaha tolerantní přístup radnice. „V případě že nájemce není schopen platit nájemné a má možnost si zajistit bydlení u příbuzných, město s nájemcem sepisuje dohodu o ukončení nájmu bytu, aby nedocházelo k navyšování dluhu na nájemném. Vyklizení bytu následuje až v krajním případě, kdy není možné jiné řešení,“ vysvětlil místostarosta. V roce 2009 například nechala radnice vyklidit osm bytů, ale z toho pouze tři exekučně.

Kroměříž spravuje 525 městských bytů převážně v domech zvláštního určení (dříve označovaných jako domy s pečovatelskou službou). Jde většinou o malometrážní byty 0+1 nebo 1+1 ve kterých žije přibližně 700 nájemníků. „Evidujeme v nich osmdesát osm dlužníků, kteří dluží k dnešnímu dni za nájem jeden milion šest set tisíc korun,“ zveřejnila aktuální čísla Marcela Košutová z kroměřížské radnice.

Kroměřížský rekordman dluží městu 165 tisíc korun bez úroků. Úředníci proti podobným lidem přitvrdili. „Město Kroměříž v současné době podniká proti neplatičům velmi razantní kroky. U dlužníků se smlouvou na dobu určitou, po uplynutí sjednané doby, neuzavírá nové smlouvy. Následně pokud se do deseti dnů od skončení nájemní doby sami nevystěhují, podává žalobu na okresní soud na vyklizení tohoto bytu. U dříve uzavíraných smluv na dobu neurčitou postupuje město podáním výpovědi a po její uplynutím následují stejné kroky,“ vysvětlila Košutová.

Dlužníci nemají podle ní stanovenou žádnou dobu hájení. „Nezávisle na vyklizení bytu jsou dávány na Okresní soud platební rozkazy na dlužné částky a po nabytí právní moci jsou opět soudní cestou podány návrhy na exekuce a po schválení těchto exekucí soudem jsou tyto případy řešeny prostřednictvím exekutorů nebo prostřednictvím České správy sociálního zabezpečení Praha srážkou z důchodu,“ doplnila Košutová.

Město Vsetín vlastní 550 bytů, ve kterých žije 1186 nájemníků. „Pochopitelně, řada z nich má problémy s placením nájemného, dlužné částky se šplhají k deseti milionům korun, rekordmanem je nájemník, který dluží jen na nájemném bez penále a soudních poplatků dvě stě osmdesát tisíc. Dotyčný již byl pro neplacení nájemného vystěhován, nicméně dluh stále nesplatil,“ informovala mluvčí vsetínské radnice Eva Stejskalová.

Město Vsetín využívá pro vymáhání dlužných částek všechny zákonné možnosti, včetně udělení přímé výpovědi z nájmu. Jen v loňském roce podalo 113 soudních žalob pro neplacení nájemného, 83 návrhy na exekuce a udělilo 6 přímých výpovědí z nájmu. Vyklizeno pak bylo 21 bytů. Neplatiči loni nakonec zaplatili celkem dva a půl milionu korun.

V letošním roce postupuje vsetínská radnice podobně. „Už bylo podáno celkem padesát čtyři soudních žalob pro neplacení nájemného, podáno čtyřicet dva návrhů na exekuce, šest přímých výpovědí z nájmu a sedm návrhů na vyklizení bytů, z čehož tři již byly vyklizeny,“ doplnila Stejskalová aktuální informace.

Staňte se našimi fanoušky na Facebooku!
Zde vás budeme v průběhu dne informovat o nejdůležitějších a nejzajímavějších událostech z regionu a hlavně vám nabídneme různé soutěže.