„Tyto akce přispějí nejen k vyššímu komfortu pro řidiče v řešených úsecích, ale také ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu,“ sdělil hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek s tím, že realizaci staveb bude zajišťovat Ředitelství silnic Zlínského kraje (ŘSZK), příspěvková organizace kraje.

„K financování těchto staveb využijeme vlastní zdroje a prostředky z rozpočtu Zlínského kraje,“ řekl ředitel ŘSZK Bronislav Malý.

Schválené investiční záměry

Silnice III/05751: Sidonie

Silnice je jedinou přístupovou komunikací do Sidonie, místní části Brumova-Bylnice. Akce řeší její stavební úpravy ve stávajícím směrovém vedení, v celkové délce 423 metrů. Vozovka bude rozšířena, dále bude provedena sanace trhlin a poškozených okrajů vozovky. Součástí akce je odvodnění vozovky. Zároveň zde město Brumov-Bylnice bude realizovat své stavební akce: napojení místních a účelových komunikací a sjezdů na silnici a vybudování nových chodníků a nástupišť i odstavné plochy a parkoviště. Stavba bude probíhat za částečného omezení silničního provozu. Doprava bude řízena semafory, provoz bude probíhat kyvadlově po polovinách vozovky.

Náklady: 9,690 milionu korun. Předpokládaná realizace: červenec 2020 – listopad 2020.

Silnice III/05736: Vsetín, Bobrky, sanace silničního tělesa

Stavba řeší rekonstrukci silnice III/05736 ve Vsetíně, v městské části Bobrky. Bude zde provedena kompletní rekonstrukce nestabilního silničního tělesa v celkové délce 375 metrů (včetně mostu ev. č. 05736-1). Součástí stavby bude rozšíření silnice o levý odbočovací pruh pro nové připojení pro plánovanou účelovou komunikaci. Součástí stavby budou i vegetační úpravy, svislé a vodorovné dopravní značení a obnova nebo doplnění zabezpečovacího zařízení. V průběhu výstavby bude silnice uzavřena a doprava bude vedena po vyznačených objízdných trasách.

Náklady: 41,216 milionu korun. Předpokládaná realizace: červenec 2020 – prosinec 2021.

Silnice III/43227: Cvrčovice, most ev. č. 43227-1

Půjde o kompletní přestavbu silničního mostu přes Cvrčovický potok, mezi obcemi Cvrčovice a Milovice, včetně stavební úpravy navazujících částí silnice III/43227, a to v celkové délce 79 metrů. Stávající most bude odstraněn a nahrazen mostem novým. Na římsách bude osazeno ocelové zábradelní svodidlo se svislou výplní. Rovněž bude řešeno odvodnění vozovky a vydláždění dna vodního toku. Po dobu stavby bude pro vozidla nad 12 t vyznačena objízdná trasa. Pro ostatní vozidla bude vybudována provizorní komunikace, včetně přemostění.

Náklady: 12,893 milionu korun. Předpokládaná realizace: červen 2020 – prosinec 2020.