VYBRAT REGION
Zavřít mapu

Programové prohlášení Rady Zlínského kraje

Zlínský kraj - Krajská rada představila své programové prohlášení na volební období 2008 – 2012. Přečtěte si jeho plné znění.

11.2.2009
SDÍLEJ:

Budova Krajského úřadu Zlínského kraje. Foto: Archiv

Preambule

Rada Zlínského kraje, vědoma si své odpovědnosti za správu a rozvoj Zlínského kraje, vyjadřuje tímto prohlášením společnou vůli dosáhnout při výkonu správy Zlínského kraje jeho všestranného rozvoje a zlepšení kvality života jeho občanů. Svoji každodenní práci a úsilí zaměří na utváření plnohodnotného a prosperujícího kraje jako společného domova všech jeho občanů i jako místa, v němž mohou najít životní perspektivu a bezpečí pro sebe i své děti, kraje rovných podmínek a rovných příležitostí pro všechny jeho občany. Za své prvořadé cíle a úkoly rada považuje především vytváření příznivého klimatu pro trvale udržitelný rozvoj, sociální spravedlnost a konkurenceschopnost Zlínského kraje mezi regiony ČR i EU. Rada Zlínského kraje vyjadřuje své odhodlání být dobrým hospodářem, správcem svěřeného majetku i území kraje a zvelebovat jej ku prospěchu společnosti. Přitom bude naplňovat vizi rozvoje Zlínského kraje, ukotvenou v Programu rozvoje územního obvodu Zlínského kraje, který je připravena aktualizovat Strategií rozvoje Zlínského kraje 2008–2020: „Zlínský kraj – region s moderní prosperující ekonomikou, rostoucí životní úrovní a vysokou zaměstnaností, atraktivní pro obyvatele, investory a návštěvníky“.

Programové cíle

Základní princip, vyjadřující ochotu nacházet společná východiska při hledání cest ke všestrannému rozvoji území Zlínského kraje, spatřuje Rada Zlínského kraje v úsilí vybudovat plnohodnotný kraj, jehož správa bude založena na efektivním výkonu samosprávných i státních institucí. Jednotlivé orgány Zlínského kraje a krajem zřizované organizace budou vedeny k tomu, aby vykonávaly svoji působnost na vysoké profesionální, odborné a transparentní úrovni. Důraz bude kladen na efektivnost a optimalizaci činností jednak samotného krajského úřadu i krajem zřizovaných a zakládaných organizací v souvislosti s vývojem ve společnosti. Principy a cíle uvedené v následujících článcích, které Rada Zlínského kraje hodlá ve volebním období 2008–2012 naplňovat, vychází ze zpracovaných sektorových koncepcí, strategií a generelů Zlínského kraje.
K dosažení uvedených cílů se Rada Zlínského kraje bude řídit níže uvedenými zásadami a principy:

Článek I.
Naplnění reformy veřejné správy

Rada bude dbát o to, aby existence krajského zřízení lidem život usnadňovala a aby jim co nejméně ubírala prostoru pro svobodnou aktivitu. Cestu k tomuto cíli Rada Zlínského kraje vidí v následujícím:
• odstranění roztříštěnosti státní správy, spojené s dobudováním tzv. plnohodnotného kraje (zastoupení všech orgánů státní správy s krajskou působností na území Zlínského kraje),
• financování samosprávných celků prostřednictvím rozpočtového určení daní musí dávat prostor ke správě i rozvoji spravovaného území a nesmí být ani na úkor zvýšení daňové zátěže občanů ani na úkor finančních zdrojů obcí,
• součástí cesty k důstojnému postavení kraje je i posilování výhod pramenících z historické polohy kraje a využití existujících kulturních a společenských vztahů a vazeb.

Článek II.
Podpora vzdělanosti jako nezbytného předpokladu prosperity a rozvoje kraje

Každý občan má právo na vzdělání a životní uplatnění úměrné jeho píli a schopnostem. K naplnění tohoto práva je nutný propracovaný systém vzdělávání, jehož základem je bezplatné, kvalitní a dostupné veřejné školství. V souvislosti s tím Rada Zlínského kraje bude:
1. podporovat v obcích a městech:
• zachování základních škol v malých obcích s tím, že rozhodující vliv bude mít zastupitelstvo příslušné obce,
• vzdělávání dětí s postižením, a to jak ve speciálních školách, tak jejich integrací do základních škol,
• rozšíření počtu mateřských škol v závislosti na demografickém vývoji, včetně zachování bezplatné předškolní výchovy v MŠ za předpokladu, že související náklady obcí a měst budou hrazeny ze státního rozpočtu.
2. prosazovat na úrovni kraje:
• zvýšení prestiže odborného a učňovského školství a jeho profesní orientaci na obory potřebné pro rozvoj kraje,
• rozvoj stipendijních programů podpory vybraných oborů učňovského školství,
• posílení investic do rozvoje a modernizace škol a školských zařízení,
• rovný přístup ke vzdělání pro všechny děti a dospělé se zdravotním postižením, jakož i pro ostatní zdravotně znevýhodněné skupiny občanů,
• pokračování spolupráce s Univerzitou Tomáše Bati v realizaci projektu „Technologického inovačního centra“,
• vytváření podmínek pro další rozvoj pedagogů a pracovníků škol s motivačními vazbami na jejich kariérní růst, včetně možnosti lepšího ekonomického ocenění,
• rozvoj jazykového vzdělávání a etické výchovy,
• podporu jak veřejného školství, tak školství soukromého, včetně vysokého,
• podporu vysokoškolského vzdělávání a hledání cest k rozšíření možnosti uplatnění absolventů,
• rozvoj grantové politiky v oblasti sportu a tělovýchovy mládeže

Článek III.
Rozvoj infrastruktury kraje

Uvědomujeme si, že zaostalá dopravní infrastruktura zásadním způsobem brzdí hospodářský rozvoj kraje. Pro podporu hospodářského rozvoje Rada Zlínského kraje hodlá:
• neustálým tlakem na centrální orgány dosáhnout co nejrychlejšího dobudování dálnice D1 až do Říkovic s napojením na rychlostní komunikaci R49 až na hranice se Slovenskou republikou. Stejnou důležitost přikládáme urychlenému dobudování rychlostní komunikace R55 a komunikací I/49, I/50, I/57, I/35,
• zkvalitnit stav silnic ve Zlínském kraji (I., II. a III. tř.) a v maximální míře podporovat všechny kroky směřující k lepší dostupnosti přirozených regionálních center, včetně napojení na sousední krajské aglomerace,
• podpořit projekty vedoucí ke zlepšení podmínek pro využití Baťova kanálu rozšířením stávající splavnosti z Rohatce až do Kroměříže, včetně vybudování plavební komory na Bělovském jezu, jakož i budováním dalších přístavišť, cyklostezek a souvisejících služeb,
• pokračovat v realizaci krajského informačního systému s plným využitím projektu digitálně technických map,
• realizovat rozvojový projekt smíšeného provozu na vojenském letišti Přerov – Bochoř,
• hledat optimální řešení pro rozšíření využití letiště v Kunovicích,
• aktivně podporovat rozvoj železniční a kombinované dopravy s cílem výrazného omezení tranzitu těžké nákladní dopravy přes území kraje i celé ČR,
• podporovat rozvoj cyklostezek mezi jednotlivými obcemi kraje a v turisticky atraktivních oblastech,
• podpořit obnovu a modernizaci vozového parku drážní a autobusové dopravy,
• pokračovat v budování krajského systému integrované dopravy, včetně podpory vzniku přestupních terminálů v místech styku jednotlivých dopravních systémů,
• podpořit projekty směřující k odstranění bariér ve veřejné dopravě,
• podporovat projekty zvyšující bezpečnost silničního provozu.

Článek IV.
Podpora podnikání a podpůrné nástroje

Vycházíme ze schváleného Programu územního rozvoje Zlínského kraje a dalších koncepčních a strategických dokumentů, jejichž naplněním vytvoříme prostředí pro dynamický ekonomicko-sociální rozvoj, kterým bychom vyrovnali současné zaostávání Zlínského kraje za průměrem ČR. Proto Rada Zlínského kraje bude:
• pokračovat v realizaci pilotního projektu budování Strategické průmyslové zóny Holešov,
• spolupracovat s hospodářskými komorami v kraji, Sdružením pro rozvoj Zlínského kraje, Radou hospodářské a sociální dohody ZK a dalšími subjekty, které mají vazbu na podnikatelskou sféru,
• rozvíjet činnost Regionálního podpůrného zdroje, s. r. o., Energetické agentury Zlínského kraje, o. p. s., Centrály cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s., Koordinátora veřejné dopravy Zlínského kraje s. r. o., Technologického a inovačního centra, s. r. o., Industry Servisu ZK, a. s., jako podpůrných servisních organizací pro realizaci činností Zlínského kraje, tak i pro podporu malého a středního podnikání v regionu,
• podporovat aktivity definované v Regionální inovační strategii ZK a jejím akčním plánu,
• ve spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou rozvíjet činnost Kontaktního centra pro východní trhy,
• koordinovat aktivity a nástroje podpory malého a středního podnikání,
• napomáhat prostřednictvím Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava v revitalizaci starých průmyslových a vojenských areálů s využitím všech nástrojů, které umožní řízenou přeměnu těchto území a povedou ke vstupu investorů (podnikatelské inkubátory, technologické parky, vzdělávací centra apod.),
• s využitím nástrojů, kterými Rada Zlínského kraje disponuje, řešit dopady světové finanční a ekonomické krize ve Zlínském kraji,
• účinně napomáhat při rozvíjení spolupráce veřejného sektoru s podnikateli a vzdělávacími institucemi.

Článek V.
Podpora zdravotnictví a sociálních služeb

Rada Zlínského kraje prohlašuje, že v souladu s Ústavou České republiky, Listinou základních práv a svobod bude naplňovat principy bezplatné zdravotní péče na základě veřejného pojištění pro všechny občany. Dále rada prohlašuje, že:
• Zlínský kraj bude do doby jejich zrušení hradit za pacienty regulační poplatky v nemocnicích zřizovaných, resp. zakládaných krajem dle rozhodnutí Zastupitelstva Zlínského kraje,
• bude nemocnice založené krajem, které jsou obchodními společnostmi, transformovat na základě realizačního projektu na veřejné neziskové nemocnice v souladu s příslušnou legislativou,
• zdravotnická zařízení a zařízení sociálních služeb, zakládaná Zlínským krajem, nebudou privatizována, pronajata, ani nebude umožněn vstup dalšího partnera do vlastnické struktury,
Rada Zlínského kraje bude prosazovat:
• efektivní využití zdrojů a rovnost v přístupu k těmto zdrojům pro celou síť zdravotických zařízení na území kraje bez rozdílu formy jejich vlastnictví s cílem umožnit především řešení akutních a život ohrožujících stavů,
• modernizaci přístrojového vybavení zaměřeného na zdravotní prevenci a zvýšení celkové kvality zdravotní péče,
• zachování a další rozvoj traumatologického a onkologického centra v Krajské nemocnici T. Bati,
• rozvoj kvalitní krajské záchranné služby,
• vyšší efektivitu při řízení zdravotnických zařízení s využitím optimální centralizace činností a společných nákupů zboží a služeb,
• navýšení zdrojů plynoucích z veřejného zdravotního pojištění pro krajem zakládané organizace,
• posílení finančních prostředků na platy lékařů a ostatních zdravotnických pracovníků v zařízeních zřizovaných a zakládaných Zlínským krajem.
V rámci sociální politiky bude Rada Zlínského kraje věnovat zvláštní pozornost rodině a lidem, kteří potřebují nezbytnou péči k udržení důstojného života. Proto budeme:
• realizovat střednědobý plán rozvoje sociálních služeb, pravidelně jej vyhodnocovat a operativně doplňovat,
• rozvíjet spolupráci s poskytovateli sociálních služeb s cílem dosáhnout efektivního rozdělení finančních prostředků poskytovatelům sociálních služeb zařazených do systému dle střednědobého plánu,
• stabilizovat rozpočty poskytovatelů sociálních služeb ve střednědobém horizontu (3 až 4 roky), dle legislativních možností,
• provádět důslednou kontrolu kvality poskytovaných sociálních služeb,
• posilovat informovanost občanů o dostupnosti sociálních služeb,
• rozšiřovat síť terénních sociálních služeb v souladu se střednědobým plánem,
• vytvářet podmínky pro vznik sociálního fondu,
• vytvářet podmínky pro vznik rodinných a mateřských center,
• naplňovat koncepci Krajského programu vyrovnání příležitostí pro občany se zdravotním postižením,
• spolupracovat s poskytovateli sociálních služeb při realizaci projektů využívajících zdrojů fondů EU,
• podporovat růst společenské prestiže pracovníků sociálních služeb, včetně posílení mzdových prostředků u pracovníků krajem zřizovaných poskytovatelů sociálních služeb.

Článek VI.
Oblast kultury a památkové péče

Rada Zlínského kraje si je vědoma, že Zlínský kraj má velké kulturní bohatství, které spočívá v jedinečném historickém dědictví hmotné i nehmotné kultury. V souvislosti s tím budeme vytvářet podmínky pro uplatnění kulturních a uměleckých aktivit všech směrů i žánrů s cílem zajistit předpoklady k tomu, aby každý mohl na základě své svobodné úvahy a rozhodnutí využívat toto bohatství ke svému duchovnímu obohacení a rozvoji. K tomu hodláme:
• kulturní bohatství kraje uchovávat, zpřístupňovat a rozvíjet,
• rozšířit podporu oprav kulturních (včetně sakrálních) památek s využitím Fondu kultury ZK, fondů EU i dalších dostupných zdrojů,
• zachovat podporu pořadatelům festivalů, kulturních a folklorních akcí,
• vybudovat krajské kulturní, studijní a informační centrum a tím vyřešit sídlo a provoz krajské knihovny, krajské galerie a Muzea jihovýchodní Moravy,
• posílit vazbu kultury na cestovní ruch lepší propagací a zařazením významných památek, kulturních zařízení a kulturních akcí do nabídky produktových balíčků návštěvníkům kraje,
• připravit a realizovat projekty pro zpřístupnění a zatraktivnění kulturních-sakrálních památek, jejichž součástí budou i volné vstupy do vybraných památek ve stanovených dnech,
• významně rozšířit marketingové aktivity, jejichž součástí bude propagace a osvěta kulturních památek, festivalů a dalších forem lidové kultury,
• zvýšit povědomí obyvatel o kultuře a historii kraje a posílit vědomí sounáležitosti se svým krajem iniciací projektu „Náš kraj – společný domov i budoucnost“,
• podporovat realizaci bezbariérových přístupů do kulturních zařízení.

Článek VII.
Oblast zemědělství a životního prostředí

Rada Zlínského kraje je si vědoma společné odpovědnosti za rozvoj venkova, krajinotvornou funkci zemědělství, uchování zdravých lesních ekosystémů, efektivní vodní hospodářství a trvalé udržení zdravého životního prostředí. Její nezbytnou součástí je i ochrana zemědělského půdního fondu, coby neobnovitelného přírodního zdroje. Na úrovni kraje se proto chceme spolupodílet na vytváření podmínek pro zachování produkčního zemědělství v příznivých oblastech a podporovat krajinotvorné trvale udržitelné zemědělství i v oblastech se ztíženými podmínkami. Proto chceme podporovat:
• dobudování a posílení vodárenských systémů s výhledem dalšího rozvoje. Zároveň budeme usilovat o důslednou ochranu stávajících vodních zdrojů,
• realizaci opatření směřujícího k zajištění čištění odpadních vod v aglomeracích do 2000 obyvatel v souladu s legislativou EU včetně alternativních typů čištění odpadních vod,
• urychlení dobudování účinných protipovodňových opatření obzvláště v povodí řeky Moravy,
• odpovědné posouzení projektů vhodných k realizaci postavených na využití alternativních zdrojů energie, včetně projektů s nižší ekonomickou náročností a zvýšenou ekologickou šetrností vůči krajině (přičemž výstavbu větrných elektráren nepovažujeme za optimální řešení),
• realizaci projektů s max. využitím fondů EU, případně jiných vnějších zdrojů,
• zachování a rozšíření systému sběru a zpracování využitelných druhů odpadu a nebezpečných složek komunálního odpadu, jakož i subjekty zabývající se sběrem a tříděním odpadu.

Článek VIII.
Oblast rozvoje venkova

Rada Zlínského kraje je přesvědčena, že rozvoj života na venkově je nedílnou součástí celkového rozvoje kraje. Současný trend totiž naznačuje obavu o kvalitu života na venkově, která je provázena nežádoucím jevem spočívajícím ve vylidňování venkova. Tento vývoj nepříznivě ovlivňuje především schopnost údržby krajiny a její vzhled a také přispívá k pocitu nespokojenosti a vytváření disparit ve společnosti. Budeme proto podporovat taková opatření, která programově směřují do venkovských oblastí. Chceme:
• intenzivně podporovat aktivity vedoucí k předkládání projektů obcí či jiných subjektů do jednotlivých fondů EU, zejména pak programy ROP, EAFRD a přeshraniční spolupráce,
• rozvíjet další formy spolupráce s Agrární komorou ZK,
• pokračovat v realizaci krajských programů Obnovy venkova a Rozvoje vodohospodářské infrastruktury,
• vytvářet opatření bránící vylidňování venkova,
• podporovat rozvoj včelařství a dalšího drobného chovatelství, zahrádkářství, ovocnářství a lesnictví, včetně tradičních venkovských řemesel a činností.

Článek IX.
Oblast cestovního ruchu

Cestovní ruch a jeho rozvoj považuje Rada Zlínského kraje za velmi důležitou ekonomickou aktivitu napomáhající rozvoji kraje a zaměstnanosti. Za předpoklad úspěšného rozvoje této oblasti považuje rozvíjení principu partnerství, tj. spolupráce veřejné správy (kraje, měst a obcí), podnikatelů a neziskových organizací, včetně sousedních krajů a přeshraničních aktivit.
Přednosti Zlínského kraje rada spatřuje především v přírodních podmínkách a kulturně-historickém bohatství. Za klíčové produkty proto považuje lázeňství a wellness (tzv. zdravotní pobyty), zimní sporty, cykloturistiku, pěší turistiku, hippoturistiku a vodní sporty. Dále kulturně-poznávací a církevní turistiku i agroturistiku. Rozvojový potenciál mají také folklorní a gastronomické akce vycházející z lidových tradic a rovněž i kongresová turistika. K tomu hodláme:
• podporovat zvýšení atraktivnosti Zlínského kraje cestou zkvalitnění infrastruktury a služeb – dopravy, ubytování, stravování a úrovně vybavenosti turistických zařízení,
• podporovat podnikatelské aktivity zaměřené na cestovní ruch, a to zejména budováním samoobslužného internetového portálu, propagací, poradenstvím a koordinací tvorby produktů,
• rozvíjet přeshraniční spolupráci především se slovenskými kraji formou společných projektů a získávat tak další zdroje,
• podpořit rozvoj lidského potenciálu v cestovním ruchu,
• podporovat rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě jako významné turistické atraktivity a její návaznost na další infrastrukturu a služby,
• napomáhat rozvoji doprovodných služeb prodlužujících turistickou sezónu,
• podporovat informační – navigační systémy, tj. cyklotrasy, turistické a běžkařské trasy, hippostezky a jejich provázanost s doplňkovými službami (cyklobusy, skibusy, cykloservisy apod.),
• podpořit provozování cyklotras, turistických a běžkařských tras,
• podporovat činnost Centrály cestovního ruchu Východní Moravy a jejím prostřednictvím se aktivně podílet na koordinaci, propagaci a marketingu turistických oblastí,
• rozvíjet spolupráci se sousedními kraji v rámci Moravy a Slezska, efektivně spolupracovat při propagaci Moravy a Slezska jako celku v zahraničí,
podporovat rozšíření nabídky marketingových produktů cestovního ruchu, zejména vypracování II. etapy produktu Moravská jantarová stezka.

Článek X.
Podpora občanských sdružení a spolků

Rada Zlínského kraje s vědomím, že občanská sdružení a spolky, jejichž členy spojují společné zájmy, rovněž přispívají k rozvoji kraje a dobrému klimatu ve společnosti, bude podporovat zvláště ty, které vyvíjejí svou činnost v oblasti sociální péče, péče o zdravotně znevýhodněné spoluobčany, protidrogové prevence a prevence sociálně-patologických jevů. V neposlední řadě rada hodlá podporovat sdružení hasičů, červeného kříže, humanitární pomoci a ta, která se orientují na volnočasové aktivity pro mládež.

Článek XI.
Závěr

Rada Zlínského kraje tímto programovým prohlášením deklaruje, že se uskutečněním vytýčených cílů, záměrů a úkolů z tohoto programového prohlášení hodlá významnou měrou podílet na rozvoji kraje ve všech zmíněných oblastech. Současně je si vědoma významu zdola vyrůstající aktivity obcí, měst i jednotlivých občanů o kterou se při své práci bude opírat.
Rada Zlínského kraje rovněž deklaruje, že využije všech legislativních a finančních nástrojů k tomu, aby byl Zlínský kraj místem pro spokojený a plnohodnotný život všech jeho občanů.


Zlín 26. ledna 2009

Zdroj: Krajský úřad Zlínského kraje

11.2.2009 VSTUP DO DISKUSE
SDÍLEJ:

DOPORUČENÉ ČLÁNKY

Den zdraví ve zdravé škole
21

Bulgur, kuskus, nebo čočkový salát: běžná jídla na základní škole

Žena je psychicky nemocná.

Hledá se Naděžda Skácelová

AKTUALIZOVÁNO

To jsou oni! Poslanci, kteří budou hájit zájmy Zlínského kraje

Profily poslanců zvolených ve Zlínském kraji  

DOTYK.CZ

Internet se baví: Babiš líbá a Benda je stejnou jistotou jako smrt a daně

/ GALERIE, VIDEO / Tvůrci internetových memů nespí a povolební situaci v Česku pochopitelně nenechali bez povšimnutí. Pozornost si získaly zejména čtyři momenty: vděk Andreje Babiše vyjádřený tvůrci jeho kampaně Marku Prchalovi, prohra Matěje Stropnického v čele Zelených, poměrně vysoký zisk SPD Tomia Okamury - a "nesmrtelný" poslanec Marek Benda.

Chceme se omluvit fanouškům. Bylo to hrozné, říká Bačo.

Fotbalistům Zlína to proti Mladé Boleslavi před domácím publikem vůbec nejde.

Lidovec Benešík: Česku je to jedno. Slovák či Japonec

„Česká republika je maximálně tolerantní země. Když se podíváte na to, že volby vyhráli ekonomičtí migranti, tak jednoznačně můžeme EU říct, že nejsme žádní xenofobové. U nás je to jedno: Slovák nebo Japonec,“ sdělil Ondřej Benešík jediný lidovecký poslanec z našeho kraje.

Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2005 - 2017, všechna práva vyhrazena.
Používáme informační servis ČTK. Kontakt na redakci.
Publikování nebo šíření obsahu Denik.cz je bez písemného souhlasu
VLTAVA LABE MEDIA a.s., zakázáno.
Marketingové podmínky. Cookies. Zrušit oznámení

Vážení čtenáři,

náš web Deník.cz přechází kompletně pod zabezpečený protokol, který výrazně zlepší bezpečnost při procházení našich webů.

Z důvodu přechodu je nutné se znovu přihlásit k odběru upozornění na nejnovější zprávy - klikněte na tlačítko "Povolit", kterým si zajistíte odběr zpráv i do budoucna.

Děkujeme za pochopení.

POVOLIT