Rozporovali především zřízení nové zákazové zóny v Centrálním parku na Jižních Svazích, nemožnost vstupu se psem do historických zákazových zón v centru města, a některá další omezení," informoval mluvčí zlínské radnice Tomáš Melzer.

S nespokojenými pejskaři následně zástupci města několikrát jednali a vzájemně si vysvětlili jak důvody předkladatelů vedoucí k návrhu nové vyhlášky, tak výhrady zástupců pejskařů kritizující některé její části.

Na začátku roku 2020 došlo rovněž k podání podnětu na Ministerstvo vnitra České republiky (dále jen MVČR) k přezkumu nové vyhlášky. Statutární město Zlín (dále jen SMZ) se v rámci přezkumu vyjádřilo k jednotlivým způsobům regulace pohybu psů, a doložilo, jaké důvody jej k přijetí regulace vedly.

Mj. zdůraznilo, že účelem vyhlášky není nepřiměřené omezování držitelů psů, ale nalezení kompromisu mezi zájmy pejskařů a ostatních obyvatel města, zajištění ochrany veřejného majetku, a prevence před vznikem konfliktních či rizikových situací.

"MVČR neshledalo novou vyhlášku, co se týče vymezení zákazových zón, výběhových louček a dalších omezení pohybu psů, v rozporu se zákonem. Rozpor shledalo pouze v povinnosti označovat psy na veřejných prostranstvích evidenční známkou, neboť od 1. 1. 2020 je toto označování nahrazeno plošným čipováním psů," uvedl Tomáš Melzer.

V návaznosti na výše uvedený vývoj byly zohledněny některé podněty a návrhy vzešlé z proběhlých diskuzí v novele vyhlášky, ve které dochází k těmto změnám:

• Rozšiřuje se výčet výjimek z povinnosti mít psa na veřejných prostranstvích na vodítku, a to o psy, u nichž je prováděn odborný výcvik k asistenčním, vodícím nebo canisterapeutickým činnostem, a canisterapeturické psy při výkonu canisterapie. Také se rozšiřuje výčet výjimek zákazu vstupu do zákazových zón, a to o vodící a asistenční psy, za podmínky, že doprovázejí osobu, která se prokáže průkazem ZTP/P (psi doprovázející osobu nevidomou již zahrnuti i původně), a o canisterapeturické psy při výkonu canisterapie.

• Z vyhlášky se vypouští ustanovení o povinnosti označovat psa na veřejných prostranstvích evidenční známkou. Tato povinnost je od 1. 1. 2020 nahrazena plošnou zákonnou povinností mít psa čipovaného.

• Je doplněna devátá dlouhodobě plánovaná výběhová loučka na Jižních Svazích, v podobě speciální psího agility hřiště o rozloze cca 2 500 m2. Toto psí agility hřiště je v současné době dokončováno a zahájení jeho provozu se předpokládá začátkem července.

• Došlo k novému kompromisnímu vymezení zákazové zóny v Centrálním parku na Jižních Svazích, a to tak, že zóna byla zmenšena o její západní část, a ve střední části kolem chodníku, který ji protíná, byl vytvořen koridor pro průchod psů v šíři 5 m (s ohledem na limitaci stanovenou současnou květinovou výsadbou a plánované vybudování hřiště na pétanque). Nadále je ve zbývajících částech této zákazové zóny jako doposud povolen pohyb psů po dalších zpevněných komunikacích.