Firma Bochemie z Bohumína tam chce do objektu kotelny umístit zařízení, ve kterém se bude expirované, tedy prošlé palivo z raket recyklovat na chloristan amonný. Ten se dá pak opět použít do paliva raket.

Záměr firmy v současné době prochází posuzováním vlivů na životní prostředí EIA a do chvíle, než bude posudek hotov, považuje společnost za předčasné se k němu vyjadřovat.

Bývalé muniční sklady vlastní státní podnik VOP-026 Šternberk, který bude prostory Bochemii pronajímat. „Nájemní smlouva je ve fázi zrodu, má to být na deset až patnáct let. K předání objektů by mělo dojít v polovině tohoto roku,“ informoval vedoucí odboru správy majetku podniku Jaroslav Marek.

Situaci pečlivě sleduje starosta Vlachovic Zdeněk Hověžák. „K dokumentaci týkající se tohoto záměru jsme si zavolali nezávislý externí subjekt a rozhodně to nebereme na lehkou váhu. Pokud vím, sešlo se k tomu dost důležitých připomínek, které tam má firma ještě zapracovat,“ podotkl starosta.

K původní dokumentaci totiž dostala společnost Bochemie třiadvacet připomínek od České inspekce životního prostředí, Povodí Moravy nebo Správy chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty. Ty požadují mimo jiné doplnění vlivu na lesní pozemky, vodní tok nebo přírodní soustavy Natura 2000.

Schvalování projektu není krátkodobou záležitostí. „Obecně lze říci, že proces EIA trvá přibližně šest měsíců, u jednotlivých záměrů se však délka liší. V tomto případě byla dokumentace EIA vrácena k doplnění a Krajskému úřadu není znám přesný konkrétní den, kdy investor jím doplněnou dokumentaci předloží,“ uvedl mluvčí kraje Milan Plesar.

Hlavní otázkou pro okolní obyvatele je to, zda je bude zařízení nějak ohrožovat. Raketové palivo je totiž vysoce hořlavé a musí se převážet navlhčené. „Rozřeže se to a vyváří ve vodě. Nebezpečné by to být nemělo, možná jen v případě nějakého úniku látek,“ míní profesor Svatopluk Zeman z Ústavu energetických materiálů Univerzity Pardubice.

Obvykle se totiž raketové palivo musí spalovat, což je značně zatěžující pro životní prostředí. „Chemické zpracování osobně považuji za velmi efektivní řešení likvidace. Získaný čistý chloristan je navíc stabilní a dá se dále použít,“ vyzdvihl recyklaci expert na kosmonautiku Antonín Vítek z Akademie věd ČR.

Ačkoliv byl dokument vystaven na úředních deskách Vlachovic i krajského úřadu, obyvatelé v okolí o tom vesměs nic nevědí. „Nic o tom nevím, slyším to prvně,“ tak reagovala například Pavla Šimoníková z Vlachovic, ale i Marie Gbelcová z nedalekých Bohuslavic nad Vláří.

Z úřední desky obce se o záměru dozvěděla Vlachovičanka Radka Ďulíková. „Na konci loňského roku jsem to zahlédla na webových stránkách Vlachovic. Moc mi ale z toho nebylo jasné, co to vlastně bude,“ poznamenala.

Asi tři kilometry od muničních skladů má chalupu Bohuslav Šuráň ze Slavičína. „O ničem takovém jsem neslyšel. Je zajímavé, že si vybrali zrovna tady ten zapadlý kout světa. Hlavně ale doufám, že to nebude nijak nebezpečné pro nás nebo pro okolní přírodu,“ svěřil se Šuráň.

Je možné, že se lidé budou moci dozvědět víc na veřejném projednání. To, zda se bude konat, závisí podle mluvčího kraje Plesara na závažnosti obdržených připomínek. „Pokud bude v tomto případě veřejné projednání konáno, krajský úřad informaci o něm zveřejní v souladu se zákonem nejméně pět dnů před jeho konáním,“ sdělil Plesar.

Dodal, že celý záměr je prezentován na stránkách Cenia v Informačním systému EIA (www.cenia.cz, kód záměru ZLK480). „Je také k dispozici na odboru životního prostředí a zemědělství krajského úřadu, kde lze do dokumentace EIA nahlédnout, činit si výpisy, opisy, popřípadě kopie,“ podotkl mluvčí.

Co se tam bude dít?

Dovezené raketové palivo bude v dávkách rozemleto a louženo ve vodě. Pevný chloristan amonný, který je v surovině obsažen, se rozpustí. Pak se roztok přefiltruje. Oddělená pevná složka (guma, hliník) se vysuší, zabalí a expeduje. Vznikající krystaly chloristanu amonného budou odfiltrovány z matečného roztoku a vysušeny. Produkt bude rozdělen na zrnitostní frakce, zabalen a expedován.

Expirované raketové palivo

Nesplňuje původní technické parametry a nelze jej použít k původnímu účelu. Proto se průběžně delaborují a likvidují rakety.