Deníku to potvrdila mluvčí organizace Radka Pistoriusová.

„V tomto projektu očekáváme na podzim milník, a to získaní územního rozhodnutí. Technická část dokumentace pro stavební povolení je dokončena. Zároveň běží příprava na majetkoprávní vypořádání (výkupy pozemků),“ potvrdila.

Spor o přejezd

Vydání územního rozhodnutí brzdil několik let především spor o přejezd ve Zlíně-Přílukách u Eurocaru. Stát (SŽ) jej pro jeho nebezpečnost chtěl zrušit, proti byli podnikatelé z okolí přejezdu a vlastníci přilehlých pozemků.

Ani město se i přes snahu nedokázalo dohodnout s některými vlastníky pozemků na jejich směně.

Podle vyjádření Nely Friebové, mluvčí SŽ před rokem, bude rozhodnutí o zrušení přejezdu doloženo na stavební úřad k pokračování územního řízení.

„Realizace této stavby se předpokládá v letech 2023–2027,“ přiblížila stav mluvčí SŽDC Nela Fdriebová loni v březnu. Tento termín se může však opět oddálit, Správa železnic má sice již většinu pozemků vykoupenu, se zhruba třicítkou vlastníků pozemků ale stále jedná.

O projektu Modernizace a elektrifikace trat Otrokovice-Vizovice
Projekt řeší elektrizaci celé trati z Otrokovic do Vizovic včetně vybudování druhé koleje v úseku Otrokovice – Zlín. S ohledem na plánový přechod na jednotnou trakční soustavu bude elektrizace provedena střídavou trakcí 25kV, 50Hz. Maximální traťová rychlost bude zvýšena na 100 km/hod.
Zásadních změn dozná i stanice Zlín střed, kdy poloha nádraží bude přesunuta blíže k ulici Gahurova.
Nedílnou součástí je i modernizace nádraží v Otrokovicích, které není dnes připraveno na zvýšený rozsah dopravy na trati Zlín – Vizovice. Stejně tak se dočká modernizace i stanice ve Vizovicích, kde se plánuje vybudování autobusového terminálu a přestupního bodu mezi vlakem a autobusem.

Nástupiště, trať i zabezpečení

Zkapacitněním dráhy bude zároveň umožněn další rozvoj osobní i nákladní dopravy.

Současně dojde k vybudování nových nástupišť, informačních systémů rozhlasu, bezbariérových přístupů na nástupiště, protihlukovým opatřením apod. Bude rekonstruován železniční spodek, vybudován nový železniční svršek, nové zabezpečovací a sdělovací zařízení.

Zcela průlomovou částí projektu je vybudování tří mimoúrovňových křižovatek. Úrovňové křížení železnice v části Otrokovice-Kvítkovice bude nahrazeno železničním tunelem, a to i z důvodu křížení s trolejbusovou dráhou.

Další mimoúrovňové křížení je navrženo na křižovatce v části Prštné a poslední mimoúrovňové křížení je navrženo v části Podvesná, kde je rovněž křížení železniční dráhy s trolejbusovou tratí.

Stavba: Modernizace a elektrizace trati Otrokovice – Vizovice řízení
Žádost o územní rozhodnutí na stavbu „Modernizace a elektrizace trati Otrokovice – Vizovice“ byla podána dne 15. 12. 2017 u Magistrátu města Zlína, Odbor stavebních a dopravních řízení.
Řízení bylo přerušeno a SŽDC bylo vyzváno k doplnění podkladů. Všechny podklady jsou vyřízeny, až na jediné chybějící rozhodnutí o zrušení přejezdu v km 13,438, které stále nenabylo právní moci.

Průběh řízení o zrušení přejezdu v km 13,438 je následující:

Dne 20. 1. 2017 byla podána žádost o zrušení přejezdu v km 13,438 v rámci stavby „Modernizace a elektrizace trati Otrokovice – Vizovice“

K této žádosti SŽDC doložilo:

Vyjádření Drážního úřadu ze dne 3. 1. 2017

Souhlas Statutárního města Zlín ze dne 21. 9. 2016

21. 2. 2017 bylo vydáno oznámení o zahájení řízení o zrušení existujícího přejezdu.

11. 4. 2017 následovalo místní šetření včetně účasti Drážního úřadu, který jednoznačně konstatoval, že přejezd je sám o sobě nebezpečný – nezávisle na stavbě elektrizace (vyjíždějící nákladní auta již teď stojí na kolejích) a potvrdil souhlas se zrušením přejezdu.

2. 3. 2018 bylo vydáno Magistrátem města Zlína (MMZL) rozhodnutí – zamítnutí zrušení přejezdu. Proti tomuto Rozhodnutí se SŽDC odvolalo na Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství (KÚZK).

11. 7. 2018 KÚZK Rozhodnutím věc zrušil a vrátil k novému projednání.

Následně proběhlo několik dalších jednání s vlastníky účelové komunikace v dané lokalitě, panem Buchtou, firmou EUROCAR a EUROCODEC. Bylo dohodnuto prodloužení ulice Broučkova, jako související stavba jiného investora.

3. 8. 2018 MMZL pokračoval v řízení a zaslal výzvu k doplnění.

4. 9. 2018 SŽDC doplnila požadované doklady.

1. 10. 2018 MMZL vydal Oznámení o pokračování řízení a nařídil na 16. 10. 2018 ústní projednání na místě samém, kde fy. EUROCODEC a EUROCAR podaly námitky.

10. 12. 2018 MMZL vydal Rozhodnutí o zrušení úrovňového křížení dráhy s pozemní komunikací. Toto rozhodnutí bylo napadeno odvoláním účastníků řízení a bude v následujících dnech opět rozhodováno Krajským úřadem Zlínského kraje.

9. 5. 2019 KÚZK Rozhodnutím věc ruší a vrací k novému projednání. To bude znamenat posunutí realizace celé stavby o cca rok dále.

Shrnutí aktuálního stavu: Územní řízení pro stavbu „Modernizace a elektrizace trati Otrokovice – Vizovice“ je přerušené do doby rozhodnutí o zrušení přejezdu v km 13,438 v rámci této stavby. Žádost o zrušení přejezdu v km 13,438 podala SŽDC dne 20. 1. 2017. V současné době (6/2019), tedy po 2,5 letech, není o zrušení přejezdu v km 13,438 správními orgány rozhodnuto.

Historie trati Otrokovice-Vizovice

Železniční trať Vizovice – Otrokovice letos oslavila 120 let od svého vzniku. Myšlenku na její vybudování měli původně obyvatelé Vizovic, chtěli, aby je spojila se světem.

  • provoz zahájen 8. října 1899
  • délka trati 24,719 km
  • původní maximální rychlost 30 km/h
  • nápravové zatížení 12,5 tuny
  • napojení na trať Vídeň – Krakov
  • pouze 3 smíšené vlaky denně
  • provozovala Severní dráha císaře Ferdinanda – zestátněna k 1. 1. 1906 – Rakouské státní dráhy
  • od 1918 převzaly Československé státní dráhy stále charakter lokální dráhy

Trať měla být původně napojena na Severní dráhu císaře Ferdinanda v Napajedlích, nakonec kvůli nedostatku financí padlo rozhodnutí na Otrokovice.

Trať měla být součástí plánovaného spojení se Slovenskem:

Česká Třebová – Třebovice – Moravská Třebová – Prostějov – Tovačov – Kojetín – Kroměříž – Otrokovice – Zlín – Vizovice – Horní Lideč – Púchov – Žilina, trasa dlouhá 246 km, o téměř 60 km kratší než severní cesta přes Bohumín.