VOLBY ve Zlínském kraji a jejich VÝSLEDKY budeme na našem webu sledovat ON-LINE

Volební kuchařka vše, co potřebujete vědět o volbách

1. Kdy přesně se letošní volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konají?

Hlasování se uskuteční ve dvou dnech. Volby proběhnou v pátek 25. a v sobotu 26. října 2013. V pátek se bude hlasovat od 14 do 22 hodin, v sobotu od 8 do 14 hodin.

2. Kdo může jít k volbám?

Právo volit má občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl 18 let a je podle zákona způsobilý. Občané, kteří budou v době voleb mimo své trvalé bydliště, si mohli předem od příslušného obecního úřadu, kde jsou vedeni ve stálém seznamu voličů, vyžádat voličský průkaz. S ním pak mohou hlasovat v kterémkoliv okrsku.

3. Koho volím?

Volíme poslance parlamentu za Zlínský kraj. V něm kandiduje osmnáct politických stran a hnutí. Poslanecká sněmovna má dvě stě členů, volí se na čtyři roky.

4. Jak se dozvím, kam mám jít volit?

Starosta vaší obce měl povinnost informovat vás o době a místě konání voleb nejpozději 15 dnů před volbami.

5. Co si musím vzít s sebou?

Po příchodu do volební místnosti prokáže volič svou totožnost a státní občanství České republiky platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem nebo platným občanským průkazem. Volič, který se dostaví do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi.

6. Jak získám hlasovací lístky?

Hlasovací lístky byly distribuovány nejpozději jeden den přede dnem voleb, tedy do čtvrtka 24. října. V případě, že dojde k jejich poškození nebo ztrátě anebo volič zjistí, že nemá k dispozici všechny hlasovací lístky, je možné požádat ve volební místnosti okrskovou volební komisi o vydání nové kompletní sady hlasovacích lístků. Volič, který hlasuje na voličský průkaz, může obdržet hlasovací lístky na požádání ve volební místnosti.

7. Musím jít při hlasování za plentu?

Ano. Po obdržení úřední obálky, popřípadě hlasovacích lístků vstoupí volič do prostoru určeného pro vložení hlasovacího lístku do úřední obálky. V případě, že se volič neodebere do tohoto prostoru, nebude mu hlasování umožněno.

8. K čemu je kroužkování kandidátů?

Zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u čtyř jmen vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost. Jiné písemné úpravy nemají vliv.

9. Co mám dělat, když chci volit, ale nemohu (třeba kvůli nemoci) k volbám přijít?

Volič může i v zastoupení požádat ze závažných, zejména zdravotních nebo rodinných důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle své dva členy k voliči s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.

10. Je možné volit v zastoupení?

Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.