Ten tak ve funkci nahradil dosavadní tajemnici Helenu Eidovou, která odchází do penze. Magistrát to uvedl ve své zprávě.

„Chtěl bych paní extajemnici velmi poděkovat za roky odváděné dobré práce a přeji ji hlavně pevné zdraví a pohodu. Svému nástupci nasadila vysokou laťku,“ uvedl primátor města Jiří Korec.

Helena Eidová působila na magistrátu města Zlína 29 let. Od roku 1998 vedla Odbor kanceláře primátora a tajemnicí se stala v roce 2008 na základě výběrového řízení.

„Děkuji všem zaměstnancům a členům rady města a zastupitelstva pod vedením pana primátora za roky trvající spolupráci a přeji svému nástupci všechno dobré zejména takový kolektiv spolupracovníků, na jaký jsem měla celé roky to štěstí já,“ uvedla dnes již bývalá tajemnice úřadu.

Prázdné provozovny ve Zlíně
Pandemie koronaviru škodila podnikatelům. Stát i města se jim snaží pomoci

Nový tajemník Tomáš Lang byl jmenován na základě výběru šestičlenné komise složené ze čtyř zástupců politického vedení města a dvou úředníků. Při výběrovém řízení prošel nejen úspěšným ústním pohovorem a testem z legislativy, ale také představil svou vizi dalšího směřování úřadu.

Chci rozvíjet magistrát vstřícný občanům

„V budoucnu bych chtěl navázat na fungující činnosti a projekty. Dále rozvíjet magistrát vstřícný občanům, maximálně profesionální, efektivní, podporující kreativitu. Dnes již samozřejmostí je úřad transparentní. Pro zaměstnance pak být spolehlivý zaměstnavatel se stanovenými cíli, jasnou hierarchií a s kvalitními mezilidskými vztahy uvnitř organizace,“ uvedl po svém jmenování Tomáš Lang.

První jeho konkrétní kroky budou souviset s přípravou rozpočtu na rok 2021, rozpočtovými výhledy 2022 a 2023 či s prověřením připravenosti magistrátu na případnou další vlnu COVID19.

Dále se seznámí s přípravou klíčových investic a projektů a zabývat se bude také modernizací a elektronizací městské veřejné správy.

Z konkrétních akcí pak je v jeho gesci spolupráce na přípravě 60. ročníku Zlín Film Festivalu či zajištění přípravy voleb a místního referenda atd.

Kdo je Tomáš lang?

Tomáš Lang pracuje na úřadu od roku 1995, kdy nastoupil jako referent na přípravu voleb a postupně působil jako vedoucí organizačního oddělení a od roku 2016 jako vedoucí Oboru kanceláře primátora. Dále působil také jako předseda Komise pro názvosloví a místní orientaci Magistrátu města Zlína, člen Krizového štábu města Zlína, účastnil se řešení aktuálních problematik jako člen pracovních skupin procesního auditu, projektu implementace GDPR a elektronické skartace a v současné době je předsedou pracovní skupiny Vstřícné město - strategie Zlín 2030.

Fotbalový stadion ve Zlíně - Pasekách.
Ať Paseky nesou jméno Jardy Švacha. Jste pro?

„Na Odboru kanceláře primátora jsem dlouhodobě zajišťoval spolu s kolegy technicko-organizační zabezpečení všech typů voleb, místního referenda nebo sčítání lidu. Rovněž klíčová byla spolupráce na zajištění a rozvíjení projektu komisí místních částí v příměstských částech a v posledních letech nové formy participace občanů na investicích v centru města v projektu Tvoříme Zlín. Vzhledem k velmi blízké spolupráci se současnou tajemnicí Helenou Eidovou, bych ji chtěl poděkovat za dlouholetou spolupráci a možnost převzít personálně stabilizovaný úřad, což mimo jiné dokazuje i několikaleté kladné hodnocení hospodaření nezávislým auditorem,“ uvedl nový tajemník úřadu.

K čemu je dobrý tajemník?

Tajemník je odpovědný za plnění úkolů městského úřadu v samostatné i přenesené působnosti primátorovi města. Zajišťuje výkon přenesené působnosti s výjimkou věcí, které jsou zákonem svěřeny radě města nebo zvláštnímu orgánu města. Dále plní úkoly uložené mu zastupitelstvem, radou a primátorem města. Tajemník je nadřízený všem zaměstnancům městského úřadu a je ve smyslu § 2 odst. 7 zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků vedoucím úřadu. Plní vůči zaměstnancům městského úřadu úkoly statutárních orgánů zaměstnavatele dle Zákoníku práce. Zúčastňuje se zasedání zastupitelstva města a zasedání rady města s hlasem poradním.