Vysoké Pole má však již nyní co nabídnout svým obyvatelům i turistům. Tahákem je například místní Envicentrum pro krajinu Vysoké Pole. Ale nebylo by to Vysoké Pole, aby nemířili ještě výš.

„Pro obec je tím nejzásadnějším VD Vlachovice. S tím souvisí další stavby, které plánujeme v budoucnu realizovat. Dokonce některé z nich již budujeme. Například cyklostezku. Ta bude napojena na cyklostezku, která povede okolo vodního díla. Dalším turistickým bodem, který se chystáme realizovat, je rozhledna nad vodním dílem. Vyhlídka bude sloužit k tomu, aby z ní mohli lidé pozorovat, jak VD Vlachovice roste a buduje se. Rozhledna bude stát na takovém místě, odkud bude vidět stavba hráze a mostu, ale i budování přeložek komunikací ,“ plánuje starosta Vysokého Pole Josef Zicha.

Příprava na strategickou národní stavbu podle starosty probíhá intenzivně od roku 2016. Tehdy vláda přijala usnesení o VD Vlachovice.

„Od té doby jsme se posunuli v přípravě budování takzvaných přírodě blízkých opatření, která budou důležitá pro fungování vodního díla,“ zmínil Josef Zicha.

A co tento složitě vypadající úkol obnáší? Jednoduše řečeno se jedná o krok nezbytný pro fungování tak obrovského kolosu. Vždyť nádrž bude obsahovat okolo 30 milionů kubíků pitné vody. Z tohoto důvodu se musí ekologický a vodohospodářský systém v regionu okolo nádrže proměnit.

„Jde o vybudování retenčních nádrží, malých vodních nádrží, přehrážek a dalších opatření spojených s tímto dílem. V současné době, co se týká právě přírodě blízkých opatření, by se mělo na jaře příštího roku začít s jejich výstavbou ,“ vysvětlil Zicha.

Dalšími kroky souvisejícími s budováním vodního díla jsou vytrasování a navržení přeložek inženýrských sítí a komunikací. Povodí Moravy již začalo s výkupem pozemků, kdy jsou podle Zichy zhruba v jedné třetině. Pro Vysoké Pole zase začíná další fáze přípravy přírodě blízkých opatření.

„To se týká všech dotčených obcí. Již byla provedena pasportizace odkanalizování obcí a probíhá výběrové řízení na projekční firmy. Poté začne projektování odkanalizování jednotlivých obcí,“ doplnil starosta.

Stavba má význam pro celý kraj

Starostové dotčených obcí se chtějí obrátit na vládu, aby vydala další usnesení o doprovodných záležitostech, které s VD Vlachovice bezprostředně souvisí.

„Protože nám dosud nikdo nesdělil, jak budou financovány,“ vysvětlil Josef Zicha.

Znamená to například, že odkanalizování všech dotčených obcí, které je nezbytné pro fungování VD Vlachovice, by měl financovat stát a ne obce. A není se čemu divit, vždyť vláda VD Vlachovice zahrnula do strategických staveb České republiky.

„Stavba je významná pro celý kraj. Je plánováno její propojení do vodohospodářské infrastruktury kraje, což znamená propojení vodárenských nádrží ve Zlínském kraji,“ doplnil Josef Zicha.